المپياد زيست   

 

لینک
   حيرت اور   

حيرت آور استحيرت آور است که در دورانی اين چنين که اقبال جهانی نسبت به آموزش زيست شناسی به گونه ای تصاعدی رو به افزايش است و هر چند گاه خبری از زيست شناسی جهان را به حيرت وا می دارد، آموزش زيست شناسی در جامعه مان رو به افول است. به طوری که در نظام جديد آموزش متوسطه به شيوه سالی- واحدی کاهش تعداد و عناوين واحد های زيست شناسی به ويژه حذف آزمايشگاه از درس هايی که عنوان آزمايشگاه بر خود دارند، فاصله و شکافی عميق بين ما و جامعه ی جهانی ايجاد کرده است.

ادامه مطلب

لینک
   حذفيات   

دو سوالسوال1.آيا بخشهايی که پارسال و دوسال قبل از کتاب زيست شناسی و آزمايشگاه - 1 حذف شد، يعنی فصل اول و نيز تغذيه ی گياهی، امسال هم حذف است، يا بايد تدريس شود؟
سوال2. از جزوه ی آموزش ايدز که بايد ضميمه ی کتاب علوم زيستی باشد، چه خبر؟

جواب 1. اين بخش ها امسال هم حذف است. بنابراين تدريس اين کتاب را بايد از فصل دوم شروع کرد. در اين مورد بخشنامه ای در حال تدوين است تا به مدارس ارسال شود، اما روند کارهمچنان کند است.

جواب2. هيچ خبر. گويا سال گذشته اين جزوه کار خودش را خوب انجام داده و ايدز ريشه کن شده است. دفتر بهداشت و تغذيه ی مدارس وزارت آموزش و پرورش که متولی امر است، ظاهرا اقدامی در اين مورد نکرده، بنابراين بعيد است ديگر بخواند اين جزوه را چاپ و منتشر کند؛ ولی اين کار منتفی نيست.

مفاله ای در باره پيري

لینک