منابع المپياد   

سهم موضوع های اصلی زيست شناسی المپياد جهانی زيست شناسی از امسال تغيير کرد و به متوسط برنامه های درسی جهانی نزديک تر شد. مقايسه ی درصد سرفصل ها به اين صورت است:
سرفصل-----------------------------------متوسط جهانی-------قبلی-------جديد
زيست شناسی سلولی+ميکروب------------۱۹----------------۲۵----------۲۰
گياهی-----------------------------------------۱۲----------------۱۵-----------۱۵
جانوری+انسانی------------------------------۳۰----------------۱۵-----------۲۵
رفتارشناسی----------------------------------۲-----------------۵-------------۵
ژنتيک و تکامل----------------------------------۱۹---------------۱۵-----------۲۰
اکولوژی-----------------------------------------۱۱---------------۱۵-----------۱۰
سيستماتيک-----------------------------------۵----------------۱۰-------------۵

لینک