درخت تبار زايشی   

- همکاران محترم به نظر ميرسد که شکل صفحه ۹۵ کتاب زيست پيش دانشگاهی که مربوط به درخت تبار زايشی است چندين اشکال دارد که شايد نبود ان بهتر از بود ان باشد!

۱- در اين شکل مبنای مقايسه معلوم نيست که چه جانداری است ؟

۲- گوريل با چه چيزی مقايسه شده است؟

۳- ايا مبنای مقايسه خود گوريل است يا نيای مشترک اوليه که در گذشته دور گوريل هم از ان اشتقاق يافته است؟

-در صورت امکان هر کدام از همکاران می توانند پاسخی به پرسشهای بالا بدهند.

ادرس ايميل من هم kdoostkam@ gmail.com می باشد

لینک