دانش آموزان می پرسند “ 4”   

پرسش  : پر اکسی زوم چیست و کار آن کدام است ؟

 پاسخ : پراکسی زوم ها اندامکهای کوچکی هستند که در سال 1965 شناسایی شدند . به لیزوزوم ها بسیار شبیه هستند و قطری حدود نیم میکرو متر دارند . پر ااکسی زوم ها دارای آنزیم های اکسید کننده هستند و بسیاری از اسید های چرب و اسید های آمینه را تجزیه می کنند . در نتیجه واکنشهای اکسایشی ٬ اب اکسیژنه ایجاد می شودکه خود قادر به اکسید کردن بسیاری از مواد دیگر است . پراکسی زوم ها حاوی آنزیم کاتالاز نیز هستند که اب اکسیژنه را به اب و اکسیژن تبدیل می کند . عمل این انزیم حیاتی است ٬ زیرا اب اکسیژ نه در غلظت بالا برای سلول خطر ناک است . واکنشهای اکسایشی مواد در سلولهای کبد و کلیه که مراکز سم زدایی بدن هستند ٬ اهمیت خاصی دارند . اکثر مواد سمی نظیر ا لکل و دارو های مختلف از جریان خون وارد این دو. عضو شده و توسط انزیم های موجود در سلولهای انها اکسیده و خنثی می شوند . 

پرسش : پلاسمو دسم چیست ؟

پاسخ : رشته های سیتو پلاسمی که از طریق منافذ دیواره سلولی موجب ارتباط سلولهای گیاهی مجاور با یکدیگر می گردند .  

پرسش : ساتر یولها در کدام فرمانرو ها وجود دارند ؟  

پاسخ : 1 – جانوران 2 – برخی آغازیان 3 – برخی گیاهان ابتدایی مثل خزه ها و سرخسها 

بنابر این فرمانرو های قارچ ها و باکتریها ( پرو کاریوتها ) فاقد سانتر یول می باشند .  

پرسش : غشاء لیزوزومها چگونه از اثر آنزیمهای تجزیه کننده درون خود در امان می ماند ؟  

پاسخ : الف ـ به علت وجود یک پوشش درونی لیپو _ پرو تیینی که یک چتر پشتیبان برای غشاء ایجاد می کند .

ب ـ وجود پمپ های پروتونی ( هیدروژنی ) که با پمپ کردن یو نهای هیدروژن به درون لیزو زوم ودر مجاورت سطح درونی غشاء ٬ PH درون لیزو زوم را به حدود 2 می رسانند که در این حالت PH مناسب برای فعالیت آنزیم های لیزوزومی که حدود 5 باید باشد فراهم نیست .   

پرسش : ریبو زومها در چه بخش هایی از یک سلول یو کاریوتی یافت می شوند ؟  

پاسخ : 1 – درون هسته 2 – بر روی شبکه آندو پلاسمی زبر 3 – آزاد در ون سیتو سل 4 – درون میتو کندری  5 – درون کلرو پلاست 

نکته : باید توجه داشت که ریبوزومها در درون هسته قادر به پروتیین سازی نیستند .

لینک
   طرز تهیه معرفها و محلولهای رنگین در آزمایشگاه زیست شناسی   

 

1 – محلول کارمن زاجدار : یک گرم پودر کارمن را با چهار گرم زاج آمونیاکی مخلوط کرده ٬ در 100 سی سی اب مقطر حل می کنیم . محلول را 20دقیقه جوشانده٬ مدت 12 ساعت ان را بی حرکت رها می کنیم سپس صاف نموده برای جلوگیری از کفک زدن ان یکی دو بلور تیمول به ان اضافه می کنیم .

2 – محلول گیمسا : سه گرم پودر گیمسا را در 350 تا 400 سی سی متانول کاملا حل کنید . سپس 125سی سی گلیسرین به ان اضافه کنید و مدت 12 ساعت در حرارت 37 درجه قرار دهید.

3 – محلول سبز متیل : یک گرم پدر سبز متیل را در 20سی سی ا لکل 80% حل می کنیم و حجم محلول را با اضافه کردن اب مقطر به 100 سی سی می رسانیم .

4 – محلول بلو دو متیلین : محلول یک در هزار ان بکار می رود . یعنی 1 /0 گرم از ان را بایددر یک لیتر اب مقطر حل کرد . ( راه دوم این است که یک گرم پودر بلو دو متیلین را با 6 /0 گرم کلرید سدیم در 100 سی سی اب مقطر حل کرد . )

5 – محلول قرمز خنثی : محلول یک در هزار ان بکار می رود . یعنی یک گرم از ان را باید در یک لیتر اب مقطر حل کرد .

6 – معرف لوگل ( محلول ید یدوره ) : نیم گرم ید فلزی را در 100 سی سی محلول یدور پتاسیم یک در صد حل می کنیم .

7 – معرف بندیکت یا معرف گلوکز : 173 گرم نیترات سدیم و 100 گرم کربنات سدیم بی اب را به کمک حرارت در 800 میلی لیتر اب مقطر حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم محلول را به 850 میلی لیتر برسانید .

3/17 گرم سولفات مس را در 100 سی سی اب مقطر جداگانه حل کنید سپس ان را در حالیکه مرتب به هم می زنید در محلول اول بریزید و سپس حجم را به یک لیتر برسانید .

8 – فرمل 5 درصد : فرمل تجارتی معمولا 40% است لذا برای تهیه فرمل 5% پنج قسمت از فرمل تجارتی را با 35 قسمت اب مقطر مخلوط کنید تا محلول 5% حاصل شود .

9 – کاغذ PTC برای ازمایش چشایی : از پودر خشک فنیل تیو کار بامید محلول یک در هزار تهیه کنید ٬ سپس کاغذ صافی را بصورت نوار پنج در یک سانتی متر ببرید و انها را در محلول مزبور فرو ببرید و سپس در محلی اویزان کنید تا خشک شود .

10 – استو اورسئین : 100سی سی اسید استیک را با 3/3 گرم اور سئین مخلوط کنید و هنگام استفاده مقداری از ان را رقیق کنید .

11 – محلول ویوله دو ژ انسین : 14 گرم کریستال ویوله را در 10سی سی ا لکل ایزو پروپیل 95 درصد حل کنید و محلول را دو روز به حال خود بگذارید سپس انرا صاف کنید . این محلول محلول ذخیره نامیده می شود . برای استفاده در رنگ امیزی باکتریها محلول را تا ده برابر با اب مقطر رقیق کنید .

12 – ائو زین : الف – محلول ابی : یک گرم ائو زین را در در 99 سی سی اب مقطر حل کنید .

ب – محلول ا لکلی : یک گرم ائوزین را در 99 سی سی ا لکل 75 درجه حل کنید .

13 – استو کارمن : یک گرم کارمن را با 45سی سی اسید استیک مخلوط سازید و 55 سی سی اب مقطر به ان بیفزایید . مخلوط را به درجه جوش برسانید سپس سرد و صاف کنید .

لینک
   نگاهی گذرا به سوالات زیست شناسی کنکور 85   

در یک نگاه کلی می توان منابع سوالات کنکور را به صورت زیر دسته بندی کرد "

زیست شناسی 1 و آزمایشگاه       16    سوال (157- 158-162-164-165-168-171-173-179-183-185-187-189-194-

 

196-201)

زیست شناسی 2 و آزمایشگاه       18    سوال(159-163-167-169-170-172-175-180-181-184-188--190-192-198-

 

200-202-204-205)

زیست شناسی پیش دانشگاهی    11       سوال (160-161-166-174-177-178-182-191-193-197-199)

ترکیبی ( بین کتابی )                 5   سوال ( 156-176-186-195-203 )

نکته اول : منظور از ترکیبی سوالاتی است که برای پاسخ دادن به انها لازم است که قادر باشیم مطالب دو یا سه کتاب درسی را با هم تر کیب کنیم تا جواب صحیح را بدست اوریم یا به عبارتی صورت سوال ممکن است مربوط به یک کتاب باشد ولی گزینه های پاسخ سوال و یا گزینه صحیح مربوط به کتاب دیگر باشد .
نکته دوم  : به نظر می رسد که تناسب چندانی بین تعداد سوالات پیش دانشگاهی و حجم کتاب وجود ندارد بویژه اینکه هر سال تاکید می کنند که حد اقل 50% سوالات از کتابهای پیش دانش گاهی است !!!!!!!!

نکته سوم : سوال 166 که مربوط به ژن خود ناسازگار چند  اللی است ٬ باید در صورت سوال ذکر می شد که در جمعیتی از این گیاه که فقط بر اثر تولید مثل جنسی ایجاد می شوند چون ژنوتیپهای همو زیگوت می توانند به روش تولید مثل غیر جنسی هم چنان خود را در جمعیت حفظ کنند . که در این صورت پاسخ سوال گزینه 4 خواهد بود .

نکته چهارم : سوال ٬195 در مرحله اول به نظر میرسد که بدون توجه به شاخه قارچ و فقط به کمک اطلاعات موجود در کتاب زیست شناسی سال سوم صفحه 146 چرخه زندگی هاپلوییدی ( اینکه نوشته شده که قاچ ها چرخه زندگی هاپلوییدی دارند ) به این سوال پاسخ داد . ولی از طرفی می دانیم که بازیدیو میستها در چرخه تولید مثل جنسی خود سه مرحله دارند :

الف : مرحله دو هسته ای یا دی کار یوتیک : از ادغام نخینه های هاپلویید تا ادغام دوهسته هاپلویید در درون بازیدی مرحله n+n   یا دو هسته ای می باشد و نمی توان فرد بالغ را در این مرحله  هاپلویید به حساب آورد بلکه فرد پر سلولی n+n  می باشد.

ب : مرحله دیپلوییدی : که همان سلول تخم می باشد که با تقسیم میوز هاگ تولید می کند .

ج : مرحله هاپلوییدی که با تشکیل هاگها و سپس رویش انها تا ادغام نخینه ها که اغاز مرحله دی کاریوتیک است ادامه دارد .
"
با توجه به توضیحات بالا آیا باز هم می توان به راحتی گزینه 2 را انتخاب کرد ؟"

 

لینک
   کنکوری   

برای ديدن خلاصه ای مفيد از زيست شناسی دوم و سوم تجربی اينجا را کليک کنيد.

لینک
   نکات شکل ها " 3 "   

 

 

زیست شناسی 1 و آزمایشگاه

 

شکل 2 – 4 : مثال برای بافت پوششی مکعبی یک لایه ( لوله های نفرون ) و استوانه ای یک لایه ( سطح درونی روده ) در شکل آمده است و در متن کتاب نیامده است .اینها را نیز بخاطر بسپارید .

 

شکل 5 – 4 : در این شکل با توجه به تعداد هسته ها چهار سلول نشان داده شده است که شامل یک نورون و سه سلول نورو گلیا ست – جنس غلاف اطراف آکسون لیپیدی ذکر شده است – بخش بریده شده در وسط آکسون نشان می دهد که طول آکسون می تواند بسیار بیشتر باشد و در این شکل فقط بخشی از آن نشان داده شده است – انتهای آکسون می تواند شاخه شاخه باشد .

 

شکل 6 – 4 : الف – جوانه کناری : تشکیل هر برگ موجب می شود تعدادی سلول به صورت مریستمی در کنار آن پدید اید که به انها مریستم های کناری می گوییم . این مریستم ها خاستگاه تشکیل جوانه های کناری هستند و این جوانه ها خاستگاه محور های فرعی هستند .

ب – منشاء کلاهک از سلولهای بنیادی راس ریشه می باشد ٬ سلولهای کلاهک مرده اند و نقش محافظت از مریستم انتهای ریشه را به عهده دارند و مانع از تماس مستقیم مریستم ها با خاک می شوند .

ج – برش عرضی برگ شامل بخش های زیر است 1 – روپوست بالایی و پایینی 2 – میانبرگ که خود شامل دستجات آوندی ( رگبرگ ها ) و یک یا چند لایه سلولی کلرو پلاست دار است و در این شکل دو نوع لایه کلرو پلاست دار شامل میانبرگ نرده ای و میانبرگ حفره ای نشان داده شده است .

میانبرگ نرده ای نزدیک به روپوست بالایی بوده و فاقد فضای بین سلولی است در حالیکه میانبرگ اسفنجی نزدیک به روپوست پایینی و زیر نرده ای قرار دارد و دارای فضای بین سلولی زیادی است .

د – روزنه ها بیشتر در روپوست پایینی قرار دارند و دستجات آوند چوبی برگ بر روی دستجات آوند آبکشی قرار دارند .

 

شکل 7 – 4 : الف – شکلهای الف و ب مربوط به یک گیاه علفی دو لپه ای است و همانطور که در شکل الف می بینیم در برش عرضی ریشه از خارج به داخل لایه های زیر دیده می شوند : 1 – لایه روپوست یا لایه تار های کشنده 2 – پوست 3 – استوانه مرکزی

ب – داخلی ترین لایه پوست آندودرم نام دارد – دایره محیطیه یا پریسیکل یا لایه ریشه زا اولین لایه استوانه مرکزی است .

ج – مقایسه شکل الف با ب :1 -  مرز بین پوست و استوانه مرکزی در ریشه کاملا مشخص است در حالیکه در ساقه اینطور نیست . 2 – بیشتر حجم یا قطر ریشه را پوست تشکیل می دهد در صورتیکه در ساقه بیشتر حجم را استوانه مرکزی تشکیل می دهد . 3 – در ریشه آوند ها به صورت یک در میان ( یک دسته اوند چوبی یک دسته اوند آبکش ) قرار دارند در حالیکه در ساقه دستجات آوندی بر هم نهاده هستند بطوریکه دستجات آوند آبکش رو به طرف خارج ( پوست ) و دستجات آوند چوبی رو به طرف مغز ( مرکز ) قرار دارند . 4 – بخش زرد رنگ مابین دستجات آوندی در برش عرضی ساقه کامبیوم آوند ساز را نشان می دهد.

 

لینک