نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره۷)   

شكل 6-7 : الف ) فرايند ميوز باعث تبدیل مرحله ديپلوئيدي به هاپلوئيدي مي شود و فرايند لقاح باعث تبديل مرحله هايپلوئيدي به ديپلوئيدي مي شود ب) سلولهاي حاصل از ميوز را گامت مي گويند نه هاگ  ج) بخش هاي تشكيل دهنده مرحله ديپلوئيدي عبارتند از : 1- زيگوت يا سلول تخم  2- افراد پر سلول ديپلوئيد .

د) تنها نماينده مرحله ها پلوئيدي گامتها هستند . ه) در اين چرخه بهتر است به جاي يك فرد پر سلولي ديپلوئيد دو فرد پر سلولي يكي نر و يكي ماده در نظر گرفته شود مثل مرد و زن كه مرد با تقسيم ميوز اسپرم و زن با تقسيم ميوز تخمك توليدي مي كند ( تخمك و اسپرم همان گامتهاي نر و ماده مي باشند ) ز) بيشتر چرخه زندگي در مرحله ديپلوئيدي است .

شكل7-7 : الف ) فرايند ميوز باعث تبديل مرحله ديپلوئيدي به هاپلوییدی می شود ب ) بخش هاي سازنده مرحله دیپلوییدی عبارتند از 1- زيگوت 2- اسپورفيت ( فرد بالغ پر سلولي ) د) بخش هاي سازنده مرحله ها پلوئيدي عبارتند از 1- هاگ ها 2- گامتوفيتها ( افراد بالغ پرسلولي ها پلوئيد ) 3- گامتها

شكل 2-8: الف ) نام علمي گياه نخود فرنگي    Pisum sativum  است . ب) فرمول كروموزومي نخود فرنگي : 14 = ۲n مي باشد .

ج) گياه نخود فرنگي يك ساله مي باشد و در مناطقي مثل خوزستان مي توان هم در پايیز و هم در بهار آن را كاشت و دوبار محصول برداشت كرد .نسبت به سرما حساس است .

شكل 5-8 : الف ) گندم تك دانه : گندمي است كه در داخل هر سنبله فرعي (گل هاي گندم كه در خوشه هاي متراكم ديده مي شوند، سنبله ناميده مي شوند ) فقط يك دانه وجود دارد . ب) گندم دو دانه : گندمي است كه در داخل هر سنبله فرعي دو دانه وجود دارد . ج) گندم معمولي : گندمي كه در هر سنبله فرعي بين  4-  1دانه وجود دارد .

 شكل 11-8 : ترتيب سن در شجره نامه ها از چپ به راست و از كوچك به بزرگ مي باشد يعني در اين خانواده اولين بچه يك پسر مي باشد كه از بقيه بزرگتر است .

شكل 13-8 : الف ) حرف I  كه بعنوان پايه ژن هاي A و B در نظز گرفته شده است از ابتداي كلمه  Isoagglutinnogen كه نام ديگر  antigenاست گرفته شده است .

لینک

   نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۶)   

شكل 2-7 : در اين شكل در مسير اسپرم سازي فرمول كروموزومي سلول ها را مي توان به صورت زير نوشت . 

 1-   سلول زاينده اسپرم در مرحله G1 : 46 =2n و كروموزومها تك كروماتيدي

   2-  سلول زاينده اسپرم در مرحله G2  : 46 = 2n و كروموزومهاي دوكروماتيدي (مضاعف )  

 3-اسپرم نابالغ : 23= n و كروموزوم هاي دوكروماتيدي

 4-اسپرم تمايز نيافته : 23 = n و كروموزومهاي تك كروماتيدي

5- اسپرم : 23 =n و كروموزومها تك كروماتيدي

- مسير تخمك سازي : 1- سلول زاينده تخمك در مرحله G1 : 46 =2n و كروموزوم ها تك كروماتيدي

 2- سلول زاينده تخمك در مرحله G2 : 46 = 2n و كروموزومها دوكروماتيدي3

- تخمك نابالغ و نخستين گويچه قطبي : 23 = n و كروموزومها دوكروماتيدي5

- تخمك بالغ : 23 = n و كروموزومها تك كروماتيدي .

شكل 3-7 : الف ) كاريوتيپ مربوط به دختر يا زن مبتلا به نشانگان داون را نشان مي دهد بايد توجه داشت كه كروموزوم هاي جنسي زن ( xx) به صورت جدا در منتهي اليه سمت چپ رديف چهارم از بالا نشان داده شده اند پس بنابراين اگر جفت ‌xx را جفت 23 در نظر بگيريم آنگاه با شماره دادن به جفت كروموزومهاي مضاعف همولوگ از بالا به پايين و از چپ به راست مي بينيم كه شماره 21 بجاي يك جفت داراي سه كروموزوم هومولوگ مي باشد (سندروم داون )

ب) كودك مبتلا به داون كه در پايين نشان داده شده است به ظاهر يك پسر مي ماند ، شايد هم يك دختري با موي پسرانه !! شايد هم عكس مربوط به برادر دختري است كه كاريو تيپش در بالا نشان داده شده است !!!   (( كشف مهم )).

شكل 5-7 :الف ) فرايندي كه باعث تبديل مرحله ديپلوئيدي به هاپلو ئيدي مي شود تقسيم ميوز است و فرايندي كه باعث تبديل مرحله ها پلوئيدي به ديپلوئيدي مي شود ، همجوشي است . ب) سلول هاي هاپلوئيد حاصل از ميوز را مي توان هاگ يا اسپور در نظر گرفت كه با تقسيم ميتوز مي توانند افراد پر سلولی هاپلوئيد را ایجاد کنند .

ج) بخش هاي تشكيل دهنده مرحله ها پلوئيدي عبارتند از : 1- هاگ ها 2- افراد پر سلولي 3- گامتها

د) تنها نماينده يا بخش چرخه زندگي ديپلوئيدي ، زيگوت يا سلول تخم است .

ه ) مقايسه هاگ (اسپور ) با گامت : الف ) شباهت :هر دو سلول هاي پلوئيد مي باشند  ب) تفاوت : هاگ قدرت رويش ( تكثير ) يا تقسيم ميتوز دارد ولي قدرت لقاح ندارد در حاليكه گامت قدرت لقاح دارد ولي قدرت تقسيم ندارد . و) بيشتر چرخه زندگي در مرحله هاپلوئيدي است .

لینک

   نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۵)   

شكل 10-5:الف) به ازاء هر نقطه شروع يا محل آغاز همانند سازي در DNA حلقوي باكتري ها دو دوراهي همانند سازي در دو جهت تشكيل مي شود ب) به ازاء هر نقطه شروع يا محل آغاز همانند سازي در درون DNA  خطي دو دو راهی همانند سازیو به ازاء هر نقطه شروع در  يكي از دو انتهاي DNA  خطی فقط يك دو راهي همانند سازي تشكيل مي شود.

د)در شكل كتاب نقطه شروع همانند سازي ظاهرا انتهاي پايين DNA  بود و همانند سازي از پايين به بالا و تا نزديك به وسط  DNAمادر پيش رفته است و يك دو راهي همانند سازي بيشتر ديده نمي شود (يك راه همانند سازي سمت چپ و يك راه همانند سازي سمت راست كه مي شود دو راهي همانند سازي!!!

شكل1-6:در اين شكل نشان داده مي شود كه DNA حلقوي اين باكتري درون سيتوپلاسم آزاد نيست بلكه به چين خوردگي هاي غشاء پلاسمايي اتصال دارد كه اين اتصال نقش مهمي در توزيع يكسان ماده ژنتيك بين دو سلول دختر در زمان تقسيم باكتري ايفا مي كند.

شكل4-6:الف)در اين شكل از چپ به راست قدرت بزرگنمايي افزايش مي يابد. به ترتيب از چپ به راست مي توان اين شكل ها را بدين گونه نامگذاري كرد.

1-كروموزم مضاعف متراكم 2-كروماتيد يا كروماتين متراكم 3-كروماتين گسترش يافته  4-رشته نوكلئوزومي 5-مارپيچ دو رشته DNA

ب)در اين شكل همواره بازهاي پورين(آدنين و گوانين)يك رشته در مقابل بازهاي پيريميدين(سيتوزين و تيمين)رشته مقابل قرار گرفته اند. و همواره بين آدنين و تيمين دو پيوند هيدروژوني  و بین گوانین و  سيتوزين سه پيوند هيدروژني تشكيل مي شود .بدين ترتيب باز آلي قرمز رنگ تيمين و سبز رنگ آدنين و آبي رنگ سيتوزين و زرد رنگ گوانين است .

شكل 5-6:در اين شكل كروموزمهاي اسپرم و تخمك به صورت تك كروماتيدي نشان داده شده اند و ميبينيم كه كروموزومها در حالت تك كروماتيدي هم داراي سانترومر مي باشد ( اغلب دانش آموزان سانترومر را فقط مربوط به كروموزوم مضاعف يا دوكرماتيدي مي دانند .

لینک