نکات شکل هاي زيست ۲ (شماره ۱۱ )   

شكل 3-11 :الف) مجرايي كه از پايين مثانه خارج مي شود با انتهاي مجراي اسپرم بر در درون غده پروستات يكي مي شوند و مجراي ادراري  - تناسلي (ميزراهي ) را مي سازد .

ب)غده پروستات معمولاً در موقع خروج اسپرم منقبض مي شود و ترشحات خود را خالي مي كند .

 

شكل 5-11:در اين شكل دو رباط تخمداني هم ديده مي شود كه هر كدام به طور جداگانه باعث اتصال تخمدان راست و چپ به جدار رحم مي شوند و وظيفه انها ثابت نگه داشتن تخمدانها در درون حفره شكمي است .

شكل 9-11:الف) دهانه لوله رحم كه در حوالي تخمدان قرار دارد باز است و حالت يك شيپور دارد . لبه هاي اين بخش شيپور مانند ، داراي چين خوردگي هاي متعدد و هميشه در حال حركت است . اين حركات به خصوص در هنگام تخمك گذاري شديد مي شود . تخمك در اثر اين حركات به درون لوله رحم كشيده مي شود .

 ب) لقاح در ابتداي لوله رحم صورت مي گيرد .

9-11: الف) منشاء جفت پرده كوريون و بافتهاي ديواره رحم است . بعد از جايگزيني كوريون به سرعت رشد مي كند و با تشكيل پرزها رگ هاي خوني پديد مي آيند

 ب) بند ناف داراي دو سرخرگ و يك سياهرگ است . خون از راه سياهرگ بند ناف به بدن جنين وارد مي شود .

ج) خون داراي اكسيژن و مواد غذايي توسط سرخرگ مادري وارد سياهرگ بند ناف شده و از آنجا به قلب جنين مي رود . و همچنين خون تيره جنين ( خون فاقد O2 و مواد غذايي) بوسيله دو سرخرگ بند ناف وارد سياهرگ رحمي مي شوند .

لینک
   نکات شکل هاي زيست ۲ (شماره ۱۰ )   

شكل 7-10: الف )  آزمايش رديف اول از سمت راست (شكستن شب ،نيمه شب) در اواخر پاييز انجام شده است و همانطور كه ملاحظه مي كنيد وجود يك فلش نوري اثر مثبت بر روي گياه روز بلند (گل دهي ) و اثر منفي بر روي روز كوتاه (عدم گل دهي )دارد.

ب) فلاش نوري يا آذرخش نوري با شدت سه لوكس به مدت چند ثانيه مي باشد . نور خورشيد حدود هزار لوكس و نور ماه حدود 5 لوكس مي باشد .

شكل 11-1 :الف) ويژگي هاي جانوران تخم گذار : 1- لقاح مي تواند داخلي (پرندگان ) يا خارجي ( ماهي ها و دوزيستان ) باشد .

2- در لقاح خارجي تخمك لقاح نيافته از بدن مادر خارج مي شود در حالي كه در لقاح داخلي تخم خارج مي شود .

  3- رشد جنين در درون تخم خارج از بدن مادر صورت مي گيرد .

 4- مادر ممكن است بعد از تخم گذاري روي تخم بخوابد ( پرندگان ) يا نه ( لاك پشت ها )

 5- هيچ نوع ارتباط غذايي بين جنين درون تخم و بدن مادر وجود ندارد .

 6- جفت تشكيل نمي شود .

 ب) ويژگي هاي جانوران زنده زا : 1- لقاح داخلي است  2- رشد ناقص درون بدن مادر صورت مي گيرد  3- رحم ابتدايي  وجود دارد

 4- واژن ( اندام دريافت كننده آلت تناسلي نر ) وجود دارد 

5- نوزاد نارس به دنيا مي آيد

 6- رويان به وسيله پوشش يا غشاء ي تخم احاطه شده است

  7- در حالت معمول يا تيپيك زنده زايي ارتباط غذايي بين مادر و جنين وجود ندراد و جنين به طور كامل از اندخته غذاي درون تخم تغذيه مي كند .

 8- نوزادها در داخل بدن مادر از تخم خارج مي شوند و نوزاد نارس به دنيا مي آيد .

9- مثال : برخي مارها و عقربها  .( كانگورو و واپا سوم را هم ميتوان زنده را به حساب آورد ) ( كتاب راهنماي معلم )

ج) ويژگي هاي جانوران بچه زا :1- رحم پيشرفته وجود دارد و جنين غذاي مورد نياز براي رشد خود را اغلب بوسيله اندامي به نام جفت از بدن مادر دريافت مي كند و غشاي تخم وجود ندارد .

 2- نوزاد به دنيا مي آيد

 3- لقاح داخلي است .

لینک
   نکات شکل هاي زيست ۲ (شماره ۹ )   

شكل 13-9 :الف)دانه ها را بر حسب بود و نبود آلبومن به دو دسته آلبومن دار و بدون آلبومن تقسيم مي كنند . در دانه هاي آلبومن دار لپه يا لپه ها نازك باقي مي مانند زيرا كه اندوخته دانه در خارج از لپه رويان قرار دارد . دانه كرچك از نهاندانگان دو لپه اي و ذرت و گندم از تك لپه ايها نمونه هايي از دانه هاي آلبومن دار هستند در دانه هاي بدون آلبومن مواد غذايي آلبومن به طور كامل به رويان دانه منتقل مي شود دانه لوبيا و نخود از دو لپه ايها ، بدون آلبومن هستند .

شكل 15-9: الف) ريشه يا ساقه ريشه دار را كه روي آن پيوند زده شده پايه پيوند و جوانه و يا شاخه اي كه به پايه پيوند متصل شده پيوندك مي نامند . عمل تغذيه پيوندك بوسيله پايه تامين و منجر به رشد و نمو پيوندك مي شود . از اين روش بزاي تكثير و تهيه محصولات مناسب تر استفاده مي شود .

شكل 14-9:الف)در دانه كاج رویان دیپلویید؛ پوسته مربوط به اسپوروفيت گذشته و رويان اسپوروفيت آينده مي باشد . اندوخته همان گامتوفيت ماده يا آندوسپرم است.

شكل 1-10 :الف) لوبيا از دو لپه ايها رويش روزميني دارد. (لپه ها بيرون خاك باز مي شوند ) 

ب)نخود از دو لپه ايها رويش زيرزميني دارد.(لپه ها درون خاك باز مي شوند )

 ج)ذرت از تك لپه ايها رويش زيرزميني دارد .

د)خرما از تك لپه ايها رويش رو زميني دارد .

ه) لپه ها در لوبيا سبز رنگ بوده و توانايي انجام فتوسنتز دارند (البته ميزان غذايي كه مي سازند بسيار كم است )

شكل 4-10:الف) اكثر گياهان دو لپه اي و تمامي بازدانگان و معدودي از تك لپه يها داراي رشد قطري هستند .

 ب) بعد از حذف يا از بين رفتن رو پوست كامبيوم چوب پنبه ساز تشكيل شده و فعال مي شود و بر اثر فعاليت آن رو به سمت بيرون بافت چوب پنبه اي ساخته مي شود .

 ج) در مناطق با فصول مشخص ( مناطق معتدل ) چوبهاي پسين برحسب اينكه در بهار يا تابستان بوجود مي آيند از نظر ويژگي هاي ريختي نسبت به يكديگر متفاوتند : چوبهاي بهاري نسبت به چوبهاي پاييزي قطر بيشتري دارند و روشن ترند .بنابراين در اين مناطق دواير تيره و روشن مجاور هم نماينده سالانه كامبيوم آوندساز است و با شمارش دوايرتيره مي توان سن گياه را مشخص كرد .

لینک
   نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۸ )   

شكل 3-9: الف) گياه اصلي يا خزه هاپلوئيد است (گامتوفيت ) و قادر به انجام فتوسنتز مي باشد .

ب) اسپورفيت انگل گامتوفيت است و قادر به انجام فتوسنتز نيست بلكه غذاي خود را از گامتوفيت بدست مي آورد . ج) بيشتر طول چرخه زندگي مربوط به بخش گامتو فيتي است .

 د) آنتروزوئيدها دو تاژكي مي باشند .

شكل 5-9:الف ) گياه اصلي يا همان سرخس ديپلوئيد است و قادر به انجام فتوسنتز است .

ب) اسپوروفيت تنها در ابتداي رويش بر روي گامتوفيت (پروتال ) زندگي كرده و از آْن تغذيه مي كند ولي به زودي مستقل مي شود .

ج) گامتوفيت اين گروه يعني پروتال مانند خزه ها از رشد و نمو هاگ بوجود مي آيد و كاملاً مستقل است و قادر به فتوسنتز  مي باشد .

د) بيشتر طول چرخه زندگي مربوط به دوره اسپور فيتي است .

 ه) آنتروزوئيدها تاژك دار مي باشند .

شكل 7-9: گياه اصلي (اسپوروفيت ) يا همان كاج ديپلوئيد است و قادر به انجام فتوسنتز است .

ب) نسل اسپوروفيت تنها در مرحله روياني و در هنگام رويش به نسل گامتوفيت ( آندوسپرم)   وابسته است و در بقيه ايام مستقل و همان گياه اصلي است .

ج) نسل گامتوفيت بر عكس نسل اسپوروفيت كوچك و ميكروسكوپي است .

 د) گياه گامتوفيت بر روي اسپوروفيت زيست مي كند و به آن وابسته است .

ه) گامتها فاقد تاژك مي باشند .

شكل 9-9 : الف) گل هايي كه با باد گرده افشاني مي كنند عبارتند از 1- انواع چمن 2- بلوط 3- بيد  ب) گل هايي كه به وسيله جانوران به ويژه حشرات گرده افشاني مي كنند عبارتند از 1- گل ستاره 2- گل سالويا .

شكل 10-9 : هر بساك از چهار كيسه گرده تشكيل مي شود و يك يا چند لايه غذا دهنده يا مغذي اطراف هر كيسه گرده را احاطه كرده اند ، سلولهاي تشكيل دهنده لايه مغذي و سلول هاي مادر هاگ نر يا مادر  دانه گرده همگي ديپلوئيد مي باشند .

شكل 12-9: الف ) سلول باقي مانده حاصل از تقسيم ميوز در تخمك نهاندانگان همزمان با رشد كردن و بزرگ شدن و ايجاد كيسه روياني هسته اش سه بار تقسيم ميتوز انجام مي دهد و هشت هسته n كروموزومي به وجود مي آورد . اين هسته ها با مقداري سيتوپلاسم در نقاط مختلف كيسه روياني متمركز مي شوند .سه سلول در نقطه مقابل سفت و سه سلول در ناحيه مجاور سفت كه يكي از انها (در شكل سلول وسطي تخمزا نام دارد و يك سلول دو هسته اي در مركز كيسه روياني مستقر مي شوند .

 ب) گامتها فاقد تاژك مي باشند .

لینک