مراحل تکاملی اصلاح اشتباهات سهوی ! در کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی   

از آنجا که کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی با دیدگاه تکاملی ( ببخشید تغییر و تحولی ) نگارش یافته است به همین دلیل ظاهرا اصلاح موارد اشتباه در این کتاب هم بصورت تکاملی می باشد و لذا در ادامه " به عنوان مشت نمونه خروار  "مسیر و چگونگی تغییر و تحول  این کتاب از سال 82 تا 90 را مورد بررسی قرار می دهیم .

 ( لازم به ذکر است به خاطر رعایت اصل امانتداری تمام مطالبی که در زیر امده عین مطالب کتاب درسی در سالهای مختلف می باشد و هیچگونه اشتباه از طرف اینجانب وجود ندارد بنابراین حتی اشتباهات املایی هم دقیقا مربوط به خود کتاب می باشد )

- چاپ 82 صفحه 28 خط آخر :

 " مدل DNA ساخته شده در مرحله سوم بخشی از ژن هموگلوبین است . کم خونی ناشی از داسی شکل ناشی از جابجایی باز A با T در محل سومین کدون DNA است که در مرحله سوم نشان داده شده است . "

- چاپ 86 صفحه 28 خط آخر :

  " مدل DNA ساخته شده در مرحله سوم بخشی از ژن هموگلوبین است . کم خونی ناشی از داسی شکل ناشی از جابجایی باز A با T در محل سومین کد DNA است که در مرحله سوم نشان داده شده است . "

- چاپ 89 صفحه 29 خط دوم :

  " مدل DNA ساخته شده در مرحله سوم بخشی از ژن هموگلوبین است . کم خونی داسی شکل ناشی از جابجایی باز A با T در محل ششمین کد DNA است که در مرحله سوم نشان داده شده است . "

چاپ 90 صفحه 29 خط دوم :  

 " مدل DNA ساخته شده در مرحله سوم بخشی از ژن هموگلوبین است . کم خونی داسی شکل ناشی از جابجایی باز A با T در محل سومین کد این قطعه DNA است که در مرحله سوم نشان داده شده است . " 

لینک
   امتحان نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 دی ماه 89   

17- شکل روبرو یکی از مراحل تقسیم میتوز را نشان میدهد.

الف- این سلول در کدام مرحله از تقسیم قرار دارد ؟

ب- ژنوتیپ سلول آغاز کننده ی تقسیم را بنویسید.

پاسخ درپاسخنامه: الف - آنافاز ب - aaBBCCdd

_ به نظر می رسد پاسخ قسمت " ب "با توجه به شکل نشان داده شده و نوع تقسیم که میتوز می باشد نادرست است و ژنوتیپ سلول آغاز کننده تقسیم باید aBCd باشد .

نظر شما چیست ؟

 

 

 

لینک