مرغ دردسر ساز !   

ازاولین چاپ زیست شناسی پیش دانشگاهی (احتمالا سال1381 ) تا چاب 1388،طول شاخه مرغ در درخت تبار زایشی مربوط به ژن هموگلوبین کمتر از موش نشان داده می شد ... خون دل ها خوردیم - چه سفر ها کردیم ...تااینکه عقلای قوم از این سال به بعدطول شاخه مرغ را بلندتر از طول شاخه موش نشان دادند و ما نفسی به راحتی کشیدیم اما .... در چاپ 91 طول شاخه مرغ دوباره کوتاهتر از موش شده است !

وا مصیبتا                      

تبصره :

"پیشنهاد می شود مرغ را حذف کرده و به جای آن اشکنه پیاز داغ را قرار دهیم ."

لینک