ژنوم   

- در توضیح نقشه کروموزوم X نوشته شده که بیش از 450 ژن و 200 ناهنجاری ژنتیکی روی کروموزوم X وجود دارد :

الف ) آیا باید این ناهنجاری ها را به تعداد ژن های ژنوم اضافه کرد یا اینکه این ناهنجاری ها جزء همان 450 ژن هستند ؟

ب ) آیا آلل ها یا صورت های مختلف یک ژن را در محاسبه تعداد ژن های تشکیل دهنده یک ژنوم جداگانه محاسبه می کنیم ؟

ج ) باتوجه به اینکه ژنوم را در سطح هاپلویید ودررابطه با گونه انسان ( به عنوان یک خزانه ژنی ) در نظر می گیریم و نه تک تک افراد، آیا آلل های (  ژن های ) جهش یافته (  بیماری زا یا غیر بیماری زا  ) را جداگانه می توان جزء ژنوم حساب کرد ؟ اگر پاسخ مثبت است در یک زن سالم خالص نسبت به بیماری دیستروفی دوشن که ژن ( آلل ) بیماری زا وجود ندارد تکلیف تعداد ژن های موجود بر روی ژنوم کروموزوم X چیست ؟ یا به عبارت دیگر دررابطه با ژن پروتیین دیس تروفین ما درمحاسبه تعداد ژن های  ژنوم ،دو ژن ( آلل ) سالم وجهش یافته را جداگانه در نظر می گیریم  یا هردو را یک ژن محاسبه می کنیم ؟

لینک