معمای سوال 194 زیست شناسی در کنکور 94 و یک توضیح تکمیلی   

 - شاید طراح محترم ، در توجیه صحت گزینه 3 ، هورمون رشد ( یکی از هورمون های هیپوفیز پیشین که بافت هدف آن تمام بافت ها می باشد – که البته در کتاب درسی جزء بخش بیشتر بدانید است ) را در نظرگرفته باشد و اینگونه توجیه کند که هورمون رشد بر روی همه سلول های هاپلوئیدی ( حداقل تحریک ساخت پروتئین ) موثر است !!!

 

همانطور که در عنوان آوردم این توضیحات ( توجیهات ) به روش حل معما شبیه است و شاید روح طراح محترم هم از این مواردی که من گفتم خبر نداشته باشد. شاید هم سازمان سنجش توضیح منطقی تری در رابطه با گزینه صحیح بدهد و یا این سوال را حذف کند.  کسی چه می داند ؟

 

لینک
   بررسی سوالات 194 و 205 زیست شناسی کنکور 94   

نقد سوال 194 زیست شناسی :

گزینه های 1 ، 2 و 4 قطعا نادرست هستند ولی توجیه صحت گزینه 3 دارای اشکال می باشد بدین صورت که :

 منظورطراح ازهرسلول هاپلوئیدی موجود در لوله اسپرم ساز باید یکی از این سلول ها باشد :

 1– اسپرم نابالغ  ( n= 23 کروموزوم ها مضاعف )

2 – اسپرم تمایز نیافته  ( n = 23 کرومزوم ها غیر مضاعف )

3 – اسپرم ( n = 23  کرومزوم ها غیر مضاعف )

شاید بتوان در توجیه صحت گزینه 3 گفت که : در کتاب درسی آمده است " دو هورمون که توسط هیپوفیز پیشین ترشح می شوند ، اعمال بیضه ها را تنظیم می کنند " و از طرفی یکی از اعمال بیضه ها تولید سلول های اسپرم است ، و در مسیرتولید اسپرم درون لوله اسپرم ساز ،ابتدا سلول های اسپرم نابالغ ، تحت تاثیرهورمون FSH وتستوسترون ( که خود تحت تاثیر LH ترشح می شود ) به اسپرم تمایز نیافته و سپس اسپرم تمایزنیافته ، تحت تاثیرهورمون FSH وتستوسترون به اسپرم تمایز می یابند ، ولی یک سوال همچنان باقی می ماند وسوال این است که در کتاب درسی هیچگونه اشاره ای به تاثیر هورمون های هیپوفیزی بر روی اسپرم ها ، درون لوله های اسپرم ساز نشده است و ادامه بلوغ اسپرم ها را ( احتمالا توانایی حرکت آنها ) درون اپی دیدیم معرفی می کند .

سوال 205 :
الف - دلیل درست بودن گزینه 1 شاید این باشد که طراح محترم ، لنفوسیتها را دو نوع B و T در نظر گرفته و اینگونه تحلیل می کند که لنفوسیت B بطور غیرمستقیم از طریق تولید پادتن بوسیله پلاسموسیت ها فعالیت ماکروفاژ ها را افزایش می دهد و لنفوسیت T هم به طور غیر مستقیم ازطریق تولید T کشنده .
از طرفی چون T کشنده باعث مرگ سلول های سرطانی و یا سلول های آلوده به ویروس می شود و این سلول ها را منهدم می کند ، زمینه را برای فعالیت ماکرو فاژها در پاکسازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده فراهم می کند .
ب – دلیل غلط بودن گزینه 4 هم این است که از دو خط دفاع غیر اختصاصی فقط در خط دوم انواعی از سلول های خونی نقش دارند و در خط اول نقشی ندارند .

 

لینک
   بررسی سوال 190 زیست شناسی – کنکور 94   

تذکر : پیشاپیش از طولانی بودن مطلب عذر خواهی می کنم ولی فکرمی کنم ارزش خواندن داشته باشد .

سوال : در تار ماهیچه اسکلتی یک فرد خرد سال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد ؟

1 – مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی

2 – تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف

3 – بوجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونو ساکارید

4 – فرایند تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول

الف – در نگاه اول به نظر می رسد که گزینه 4 پاسخ صحیح است چون در کتاب زیست شناسی سوم تجربی تا چاپ 89 صفحه 125 نوشته شده بود که : " گاهی هسته سلول چند بار تقسیم می شود و منجر به سیتوکینز نمی شود . در این حالت ساختاری چند هسته ای بوجود می اید مانند سلول های ماهیچه مخطط پس از مراحل جنینی . " ولی این بخش از کتاب از چاپ سال 90 حذف شده است !

ب – احتمالا دلیل حذف بخش فوق از کتاب درسی نادرست بودن آن بود و علت چند هسته ای بودن تار ماهیچه مخطط را اینگونه توضیح می دهند که :

1 – سلول های چند هسته ای ماهیچه مخطط ، از یکی شدن سلول های مزانشیمی رویانی به نام میوبلاست بوجود می آیند . ( بافت شناسی پایه  جان کوئیرا، ص 236 )

2 - چند هسته ای بودن سلولهای ماهیچه مخطط به علت اتصال میوبلاستها (سلولهای اجدادی عضلانی جنینی) به یکدیگر است. منبع: بافت شناسی پایه دکتر محمد رخشان صفحه292  
 

ب – اگر دلایل 1 و 2 در بالا را قبول کنیم ظاهرا هیچ دلیلی برای نادرست بودن گزینه های 1 و 2 نداریم مگر آنکه طراح محترم از کتاب چاپ 89 و قبل تر استفاده کرده باشد !

ج – البته اگر بتوانیم اصطلاحات کروموزوم و کروماتید را برای باکتری استفاده کنیم طبق نظریه درون همزیستی می توان کروموزوم و کروماتید میتوکندری را برای صحت گزینه های 1 و 2 استفاده کرد چون میتوکندری ها در تار ماهیچه مخطط قدرت تقسیم دوتایی دارند ( عجب کشف بزرگی ! )

د – البته سوالات مبهم دیگری هم در این کنکور وجود دارد که اگر فرصت شد در رابطه با آنها هم مطالبی خواهم آورد .

 

لینک