حيرت اور   

حيرت آور استحيرت آور است که در دورانی اين چنين که اقبال جهانی نسبت به آموزش زيست شناسی به گونه ای تصاعدی رو به افزايش است و هر چند گاه خبری از زيست شناسی جهان را به حيرت وا می دارد، آموزش زيست شناسی در جامعه مان رو به افول است. به طوری که در نظام جديد آموزش متوسطه به شيوه سالی- واحدی کاهش تعداد و عناوين واحد های زيست شناسی به ويژه حذف آزمايشگاه از درس هايی که عنوان آزمايشگاه بر خود دارند، فاصله و شکافی عميق بين ما و جامعه ی جهانی ايجاد کرده است.

ادامه مطلب

لینک