سوالات هشتمين دوره مسابقات آزمايشگاهی کشوری تابستان ۸۶   

برای دیدن هر صفحه جداگانه بر روی لینک ان کلیک کنید .

صفحه اول : http://kdoostkam.googlepages.com/PHOTO112.JPG

صفحه دوم : http://kdoostkam.googlepages.com/PHOTO122.JPG

صفحه سوم : http://kdoostkam.googlepages.com/PHOTO132.JPG

صفحه چهارم : http://kdoostkam.googlepages.com/PHOTO142.JPG

لینک