گزارش کار برگزاری مرحله دوم مسابقات آزمایشگاهی درس زیست شناسی   

- در تاریخ 2 /12 /86 ٬ با انجام آزمون کتبی و عملی  در محل پژوهش سرای دانش اموزی باقرالعلوم دهدشت ( با حضور 33 دانش آموز از 17 آموزشگاه ) افراد زیر به عنوان نفرات برتر این مرحله٬ جهت معرفی و شرکت در مرحله استانی برگزیده شدند .   

۱ - احسان هادی پور          رتبه اول       دبیرستان نمونه دولتی شهید ثانی

۲ - طاهره باب                 رتبه دوم       دبیرستان دخترانه شاهد

۳ - پژمان دستواره            رتبه سوم      دبیرستان نمونه دولتی شهید ثانی

 برای دیدن نمونه سوالات و پاسخنامه بر روی لینک  کلیک کنید.   


بسم الله الرحمن الرحیم 

سوالات چهارگزینه ای مسابقات ازمایشگاهی درس زیست شناسی شهرستان دهدشت اسفند 86 

۱- درکاریوتیپ کروموزومی یک زن، بزرگترین و کوچکترین کروموزوم ها بترتیب از راست به چپ کدامند؟

الف - 23 – 1       ب- 1-22         ج-  1-23          د- 22-1 

2 -  گروه خونی B+   با کدام یک از انواع انتی کورها، لخته ایجاد می کند ؟ ( D  معرف انتی کور ضد RH می باشد ) . 

 الف -  B                   ب- A وB وD                 ج- A  وD                  د- B و D- 

3 -  تصویر یک شی در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی شئ  10 ×  حدودcm 1 است طول این شی چقدر می باشد ؟       الف- 10 میکرون        ب- 100 میکرون        ج-  1/  سانتی متر      د- 1000 میکرون

4  - کدامیک از بافتهای گیاهی زیر،  معادل بافت پیوندی در جانوران می باشد؟الف.اسکلرانشیم         ب.کلانشیم               ج.پارانشیم                د.اپیدرم

5 - - کدام بخش، وظیفه ی ساخت صفرا را برعهده دارد؟

الف.کبد            ب.کیسه ی صفرا       ج. لوزالمعده          د.مجرای صفرا6- ظرفیت کلی ششها برابر است با......

الف.ظرفیت حیاتی+ذخیره دمی                     ب.هوای جاری+هوای ذخیره دمی         ج. ظرفیت حیاتی+ هوای جاری         د. ظر فیت حیاتی+هوای باقیمانده

7 -  در حدفاصل موج QRS,T دریک الکترو کاردیو گرام،کدام دریچه ها باز و کدام یک بسته اند؟الف.    دهلیزی-بطنی بازوسینی بسته                   ب.سینی بازودهلیزی- بطنی بسته               ج.دهلیزی-بطنی وسینی هر دو بسته                     د.دهلیزی –بطنی و سینی هردو باز

8- در صورتیکه گیاهی را در محیط مرطوب قرار دهیم، میزان تعرق و سرعت صعود آب در این گیاه چه تغییری می کند؟

الف.تعرق کاهش-سرعت کاهش                 ب.تعرق افزایش-سرعت افزایش                               ج.تعرق افزایش –سرعت کاهش                  د.تعرق کاهش- سرعت افزایش

9- کدامیک در مورد سلولهای نگهبان روزنه صحیح نیست؟الف.دیواره ی غیر یکنواخت دارند                                                                                                            ب.این  سلولها دارای کلرو پلاست هستند                                                                                               ج.جهت گیری رشته های سلولزی در این سلولها باعث انبساط عرضی می شود    د.حهت گیری رشته های سلولزی در این سلولها امکان طویل شدن این سلولها را می دهد 

 10- با خوردن غذاهای گیاهی، PH خون.........ودرنتیجه کلیه دقع.......را افزایش می دهد .الف.افزایش –یون هیدروژن                       ب.کاهش-یون هیدروژن                       ج.افزایش- بیکربنات                                د.کاهش- بیکربنات

11- زرد پی اشیل کدام دو بخش را به هم متصل می کند ؟

الف.خیاطه- پاشنه پا           ب.توام- پاشنه پا                    ج.توام- درشت نی                               د.توام -نازک نی 

 12- در طی عمل گوارش، با حضور کدام ماده تولید آمینو اسید تحت تاثیر پروتئازها افزایش می‌یابد؟       الف ـ آمیلاز        ب ـ بی‌کربنات             ج ـ لیزوزیم               دـ آب‌لیمو 

13- لایه نرم شامه اطراف نخاع، دقیقا در نزدیکی کدام بخش نخاع قرار می گیرد ؟الف بخش سفید      ب.بخش خاکستری       ج.بخش پشتی         د.بخش شکمی

14 - تار‌های ماهیچه‌ای با تعدادی هسته در کدام ناحیه بدن مشاهده می‌شود؟      الف ـ پیلور         ب ـ دیواره مثانه         ج ـ ابتدای راست روده       د ـ دیافراگرم

15- وجود شیپوراستاش، حفاظت از کدام بخش را تضمین می کند؟ الف.حلق        ب.حلزون گوش        ج.پرده صماخ          د.پرده دریچه بیضی

16 - در تشریح مغز در سطح شکمی از پایین به بالا به ترتیب کدام دیده می شوند؟

الف : پایک مغزی – پل مغزی – کیاسمای بینایی- هیپوفیزب: پل مغزی – پایک مغزی – هیپوفیز- کیاسمای بیناییج : پایک مغزی – پل مغزی – هیپوفیز – کیاسمای بینایید: برجستگی حلقوی – پایک مغزی – کیاسمای بینایی – هیپوفیز

17- کدام نوع جهش کروموزومی، ترکیبی از دو فرایند حذف و جابجایی بین دو کروموزوم همتا است؟الف.واژگونی                   ب.مضاعف شدن             ج.حذف              د.جا بجایی

18- همانند سازی میتوکندری در کدام مرحله از چرخه سلولی انجام می شود ؟

الف.G1              ب.S              ج.G2                  د.میتوز

19 - با افزودن سرکه یا آبلیمو به سفیده تخم مرغ خام چه تغییری در آن بوجود می آید   ؟

الف : تغییری ایجاد نمی کند              ب : پروتئین آن کاملاً منعقد می شودج : پروتئین آن غیر محلول می شود     د: حلالیت پروتئین زیاد می شود 

20- در رنگ آمیزی بافتها از الکل به چه منظور استفاده می شود ؟

الف کشتن سلولها                                       ب. ثابت کردن سلولها وگرفتن آب آنها ج.افزایش قابلیت نفوذ پذیری نسبت به رنگ       د.هر سه مورد                             

شماره سوال1234567891011121314151617181920
گزینه صحیح                    

      سوالات تشریحی  1-آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها ی هوایی در سطح زیرین برگ بیشتر از سطح بالایی است.(5 امتیاز) 

2-آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد خاصیت ارتجاعی دیواره سرخرگها نسبت به سیاهرگها بیشتر است.(5 امتیاز) 

3_ در یکی از مراحل عملی این مسابقه آزمایشگاهی از شما خواسته می شود که از ریشه یا ساقه یک گیاه علفی یک برش عرضی تهیه کرده و باروش رنگ آمیزی مضاعف ان را رنگ امیزی کنید ٬ مراحل کار را به طور دقیق بنویسید . تذکر : عدم پاسخگویی به این سوال یا نوشتن پاسخ غلط به مفهوم حذف شما از انجام مرحله عملی رنگ امیزی مضاعف خواهد بود . ( 8 امتیاز)  

    آزمون ایستگاهی 

ایستگاه شماره 1 : ( گوش ٬ نیم تنه ٬ چشم ) نام بخش های شماره گذاری شده بر روی مولاژ ها ( شماره 1 تا 7) را بنویسید. 1 -                      2 -                    3 -                  4 -               5 –  6 -                    7 -  

  ایستگاه شماره 2 : ( مولاژ های اسکلت ٬ قلب ٬ کلیه )نام بخش های شماره گذاری شده بر روی مولاژ ها ( شماره 7 تا 14) را بنویسید. 

8 -                     9 -                          10 -               11-               12 -                    13 -                        14 - 

 ایستگاه شماره 3 : در این ایستگاه دو لام ( شماره های 15 و 16 ) میکروسکوپی وجود دارد با استفاده از میکروسکوپ نام نمونه مشاهده شده را بطور دقیق بنویسید .  15 -                                            16 – 

 تذکر : پس از مشاهده لام ها انها را از زیر میکروسکوپ خارج کرده و دستگاه را خاموش کنید . 

ایستگاه شماره 4 : در این ایستگاه نام بخش هایی از میکروسکوپ و نام ابزارهایی که با شماره مشخص شده اند را ( شماره های 17 تا 20 ) بنویسید .  17 -                       18 -                19 -            20 -  

 ایستگاه شماره5 : ( تشریح مغز) : در این ایستگاه به پنج پرسش ممتحن ( آزماینده ) پاسخ دهید :موارد مورد پرسش : 1 - دانش اموزبخش مورد پرسش را باید به ممتحن نشان دهد 2 - ممتحن بخشی را نشان میدهد و دانش اموز پاسخ می گوید .  ( هر مورد 2 امتیاز)موارد مورد نظرعبارتند از : ( برجستگی های چهار گانه – جسم پینه ای – کرمینه – پل مغزی – بطن های جانبی – محل هیپوفیز – اجسام مخطط – بصل النخاع – نرم شامه – سخت شامه – عنکبوتیه – نیمکره های مخ و مخچه – لوب های چها گانه مخ – کیاسمای بینایی – اپی فیز- پایک های مغزی- بطن های چهار گانه مغز- لب بویایی – رابط سه گوش – مجرای سیلویوس ) 21 -           22 -         23 -            24-            25 -   

 آزمون مدل سازی مدل شماره 1 

 1 - با استفاده از وسایلی که در اختیار دارید ( کاغذ های رنگی در دو رنگ ٬چسب  مایع ٬ کارت ٬ قیچی ٬ ماژیک) یک سلول گیاهی نهاندانه را با پلوئیدی   2n =4و  ژنوتیپ AaBb  در مرحله آنافاز یک  مدل سازی کنید.

 تذکر1 : طرح خود را بر روی کارت نمایش دهید .  

تذکر 2 : به جز کروموزوم هابرای نشان دادن سایر بخش هااز طراحی با ماژیک  استفاده کنید.

 تذکر 3 : کروموزوم ها رافقط از محل سانترومر روی کارت بچسبانید. 

تذکر 4 : شماره خود را بر روی کارت بنویسید. 

 2 – با استفاده از خمیر بازی ( مجسمه سازی ) مدل دقیقی از یک سارکو مر را بر  روی کارت طراحی کرده وبخش های مختلف ان رابا ماژیک نامگذاری کنید .  تذکر : شماره خود را بر روی کارت بنویسید.               

  فرم داوری

 1 – آزمون ایستگاهی     30  امتیاز  ( ایستگاههای 1 تا 20 مورد هر کدام 1 امتیازو ایستگاه تشرح مغز 5 مورد هر مورد 2 امتیاز ) 

 2 – آزمون مدل سازی :  24 امتیاز

 الف) مدل کروموزومی         12 امتیاز

1 – نشان دادن دیواره سلولی  2 – نشان دادن غشای پلاسمایی  3 –   رشته های دوک   4-  تمایز رنگ و اندازه کروموزوم ها  5 – اسقرار صحیح        6 – کیفیت مدل  

 تذکر : نشان دادن بخش های غلط مثل سانتریول یک نمره منفی دارد )

 ب ) مدل سارکومر           12 امتیاز

 1 – نامگذاری ( 1- خطوط  z   2– سارکومر 3 – نوار روشن 4 – نوار تیره   5 – صفحه هنسن 6 – مشخص نشان دادن نوارهای تیره و روشن یا نازک و ضخیم ) هر کدام 1 نمره    جمع : 6 نمره

2 – کیفیت نمونه : 6 نمره   

  3 - آزمون رنگ آمیزی :   16 امتیاز

 1 – مراحل کار :       8 امتیاز  ( 1 -  اب ژاول 10 تا20دقیقه 2-  شستشو  1 دقیقه 3 – اسید استیک 1 دقیقه  4 -  شستشو 1 دقیقه 5 – بلودو متیلن 3 دقیقه 6 – شستشو 1 دقیقه  7 – کارمن زاجی 10  دقیقه  8 – شستشو 1 دقیقه) 2 – کیفیت نمونه :      8 امتیاز   

 4 – آزمون کتبی :    30 امتیاز1 – 20سوال چهار گزینه ای هر کدام   1 امتیاز 2-  دو طراحی ازمایش هر کدام   5 امتیاز

الف -  پاسخنامه پاسخنامه سوالات چهار گزینه ای                

شماره سوال1234567891011121314151617181920
گزینه صحیحبدبجالفدبالفججببالفدجببجالفد

     ب - پاسخنامه سوالات تشریحی

جواب سوال یک:الف-مواد یا وسایل مورد نیاز:کاغذ آغشته به کلرید کبالت که در حالت خشک رنگ آبی دارد.ب-علت استفاده از وسیله:این کاغذ در تماس با رطو بت رنگ صورتی می گیرد.ج-چگونگی انجام آزمایش:کاغذ را در سطح بالایی و پایینی برگهای یک گیاه قرار می دهیم.د-کنترل آزمایش:چند گیاه مختلف را در شرایط متفاوت مورد آزمایش قرار می دهیم یا آزمایش را تکرار می کنیم.ه-تفسیر نتایج:با توجه به اینکه کاغذ در تماس با سطح پایینی برگ تغییر رنگ بیشتری می دهد نتیجه می گیر یم که روزنه ها در سطح زیرین برگ بیشتراند.

جواب سوال دوم:الف-مواد یا وسایل لازم:یک سرخرگ وسیاهرگ از یک محل بدن قورباغه_سرنگ _کلمپ

ب-شرایط لازم برای آزمایش:باید سرخرگ و سیاهرگ از یک محل بدن جانور انتخاب شوند یعنی تقریبا هم قطر باشند.ج-چگونگی انجام آزمایش:یک سر سرخرگ و سیاهرگ را با کلمپ می بندیم وسر دیگر را به یک سرنگ مدرج پر ازآب وصل می کنیم وتا جائیکه هر کدام جا برای آب داشته باشد با فشار دادن سرنگ به آنها آب وارد می کنیم.د-کنترل آزمایش:این کار را بر روی سرخرگ و سیاهرگ چند محل متفاوت تکرار می کنیم .ه-تفسیر نتایج:هر کدام از رگها که آب بیشتری را توانسته باشد در خود جای دهد خاصیت ارتجاعی کمتر یا مقاومت کمتر دارد.

پاسخنامه آزمون ایستگاهی

ایستگاه شماره 1 : ( گوش ٬ نیم تنه ٬ چشم )

 ۱-   عصب بینایی   2 -   زجاجیه  3 -    طحال        4 - پانکراس  5 – مثانه6 -   مجاری نیمدایره 7 – شیپور استاش

 ایستگاه شماره 2 : ( مولاژ های اسکلت ٬ قلب ٬ کلیه )

 ۸- سرخرگ کلیوی  9 – سیاهرگ ششی 10  – دریچه سه لختی  11- دیواره بین بطنی  12 -   ترقوه       13 -  استخوان پاشنه پا   14 – درشت نی

ایستگاه شماره 3 :15 -   جلبک سبز اسپیروژیر    16 – بافت عصبی ( برش عرضی نخاع )

ایستگاه شماره 4 : 17 – عدسی شیئی   18 – پیچ تنظیم کوچک ( میکرو )  19 – پنس ( گیره یا انبرک ) 20 – ظرف محیط کشت باکتری یا پتری دیش)

لینک