اشکالاتی در پاسخنامه زیست شناسی و آرمایشگاه 2 خرداد 87   

 

 مواردی در رابطه با پاسخنامه زیست شناسی و آزمایشگاه ٢خرداد ٨٧ :

الف - به نظر می رسد قسمت ب پرسش ١٣ دارای مشکل می باشد . بدین صورت که در سوال امده است که اگر مادر مبتلا به هانتینگتون باشد تمام فرزندان به این بیماری مبتلا خواهند شد !! در صورتی که ما می دانیم که بیماری هانتینگتون یک بیماری غالب اتوزومی است و مادر می تواند به صورت هتروزیگوت هم مبتلا به بیماری باشد و در نتیجه یک الل سالم داشته باشد و در نتیجه پاسخی که در جواب این سوال در پاسخنامه آمده است تنها در صورتی درست است که فرض کنیم مادر نسبت به این بیماری غالب هموزیگوت است وگرنه پاسخ داده شده جای اشکال دارد .

 

ب – در رابطه باپاسخ سوال الف١٧ بخش ( b) ٬ باید توجه داشت که برخی دانه های بالغ نهاندانگان ٬ البومن خود را به طور کامل از دست می دهند و فاقد البومن هستند لذا منبع غذایی انها البومن نیست .  

 

ج – در رابطه با صورت سوال ١٧ هم بهتر بود به جای استفاده از حروف لاتین a  وb از شماره های ١ و ٢ استفاده می شد .   

                                                

لینک