جانوران پر سلولی !   

در کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 2  فصل دستگاه عصبی صفحه 26 آمده است :

" جانوران پرسلولی،برای ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول ها و اعمال بدن خود ... "

همچنین در کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 فصل 7 صفحه 102 نوشته شده :

" سلول های بدن جانوران پر سلولی در میان مایعی بین سلولی قرار دارند که ...."

_ حال پرسش این است که مگر جانور تک سلولی هم وجود دارد ؟

و البته واضح و مبرهن است که پاسخ منفی است و فرمانرو جانوران همگی پرسلولی هستند ( چه کشف بزرگی )

پس چرا در اینجا به جانوران پر سلولی اشاره شده است ... شاید مربوط باشد به زمانی که آغازیان تک سلولی جانور مانند ( پروتوزوآ ) را هم جزء جانوران به حساب می آوردند ... شاید !

یادآوری :دانش آموزان در کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی ، نظام قدیم ( سیستم 5 ، 3 ، 4 ) فصل 10 صفحه 106 ،خط اول ،خوانده اند که " همه ی جانوران موجوداتی پر سلولی اند .

 

لینک