تغيير کتابهای درس زيست شناسی   

خوشبختانه يا متاسفانه کتابهای زيست شناسی در سال تحصيلی ۸۶-۸۵ هيچگونه تغييری نخواهند داشت .

لینک