دانش آموزان می پرسند “ 3”   

 

 

 

پرسش  : انواع راههای تولیدگیاهان تریپلویید کدامند ؟

 

 

پاسخ : الف – از راه پلی پلوییدی یعنی از طریق آمیزش بین 4n  ( تتراپلویید ) و 2n ( دیپلویید )

ب _ از راه تکنیک کشت آندوسپرم ( آلبومن ) که یک بافت تریپلویید است . بدین طریق که قطعه ای از بافت البومن را که 3n  است به عنوان کالوس انتخاب کرده و به روش فن کشت بافت گیاهان تریپلویید ایجاد می کنیم .

 

پرسش : در غلظت مساوی اکسین به سیتو کینین در کشت بافت چه اتفاقی می افتد ؟

 

پاسخ : می دانیم که نسبت بالای اکسین به سیتو کینین در کشت بافت ریشه زایی را تحریک می کند و برعکس نسبت بالای سیتوکینین به اکسین ساقه زایی را تحریک می کند حال در غلظت مساوی این دو کالوس یا بافت مورد نظر بطرف رشد در حالت غیر اندام زا گرایش پیدا میکند یعنی بزرگتر می شود ولی نه ریشه تولید میکند ونه ساقه !!!

 

 

پرسش : نام چند گیاه بی تفاوت نسبت به پدیده نور دورگی را بیان کنید .

 

پاسخ : خیار ٬ فلفل ٬ گوجه فرنگی

 

 

پرسش : آیا می توان گیاهان روز کوتاه را نیز در تابستان وادار به گلدهی کرد ؟

 

پاسخ : بله میتوان دوره روشنایی را هم با چند دقیقه تاریکی قطع کرد و باعث گل دادن گیاهان روز کوتاه در تابستان شد .

 

 

پرسش : آیا همه میوه های بدون دانه تریپلوییدند ؟

 

پاسخ : خیر . بدین ترتیب که  اگر در گلهای دیپلوییدی که هنوز عمل گرده افشانی در انها صورت نگرفته است اکسین به کار ببریم مادگی دیپلویید شروع به رشد کرده و میوه بدون دانه دیپلویید تولید می کند .

 

لینک