نکات شکل ها " 3 "   

 

 

زیست شناسی 1 و آزمایشگاه

 

شکل 2 – 4 : مثال برای بافت پوششی مکعبی یک لایه ( لوله های نفرون ) و استوانه ای یک لایه ( سطح درونی روده ) در شکل آمده است و در متن کتاب نیامده است .اینها را نیز بخاطر بسپارید .

 

شکل 5 – 4 : در این شکل با توجه به تعداد هسته ها چهار سلول نشان داده شده است که شامل یک نورون و سه سلول نورو گلیا ست – جنس غلاف اطراف آکسون لیپیدی ذکر شده است – بخش بریده شده در وسط آکسون نشان می دهد که طول آکسون می تواند بسیار بیشتر باشد و در این شکل فقط بخشی از آن نشان داده شده است – انتهای آکسون می تواند شاخه شاخه باشد .

 

شکل 6 – 4 : الف – جوانه کناری : تشکیل هر برگ موجب می شود تعدادی سلول به صورت مریستمی در کنار آن پدید اید که به انها مریستم های کناری می گوییم . این مریستم ها خاستگاه تشکیل جوانه های کناری هستند و این جوانه ها خاستگاه محور های فرعی هستند .

ب – منشاء کلاهک از سلولهای بنیادی راس ریشه می باشد ٬ سلولهای کلاهک مرده اند و نقش محافظت از مریستم انتهای ریشه را به عهده دارند و مانع از تماس مستقیم مریستم ها با خاک می شوند .

ج – برش عرضی برگ شامل بخش های زیر است 1 – روپوست بالایی و پایینی 2 – میانبرگ که خود شامل دستجات آوندی ( رگبرگ ها ) و یک یا چند لایه سلولی کلرو پلاست دار است و در این شکل دو نوع لایه کلرو پلاست دار شامل میانبرگ نرده ای و میانبرگ حفره ای نشان داده شده است .

میانبرگ نرده ای نزدیک به روپوست بالایی بوده و فاقد فضای بین سلولی است در حالیکه میانبرگ اسفنجی نزدیک به روپوست پایینی و زیر نرده ای قرار دارد و دارای فضای بین سلولی زیادی است .

د – روزنه ها بیشتر در روپوست پایینی قرار دارند و دستجات آوند چوبی برگ بر روی دستجات آوند آبکشی قرار دارند .

 

شکل 7 – 4 : الف – شکلهای الف و ب مربوط به یک گیاه علفی دو لپه ای است و همانطور که در شکل الف می بینیم در برش عرضی ریشه از خارج به داخل لایه های زیر دیده می شوند : 1 – لایه روپوست یا لایه تار های کشنده 2 – پوست 3 – استوانه مرکزی

ب – داخلی ترین لایه پوست آندودرم نام دارد – دایره محیطیه یا پریسیکل یا لایه ریشه زا اولین لایه استوانه مرکزی است .

ج – مقایسه شکل الف با ب :1 -  مرز بین پوست و استوانه مرکزی در ریشه کاملا مشخص است در حالیکه در ساقه اینطور نیست . 2 – بیشتر حجم یا قطر ریشه را پوست تشکیل می دهد در صورتیکه در ساقه بیشتر حجم را استوانه مرکزی تشکیل می دهد . 3 – در ریشه آوند ها به صورت یک در میان ( یک دسته اوند چوبی یک دسته اوند آبکش ) قرار دارند در حالیکه در ساقه دستجات آوندی بر هم نهاده هستند بطوریکه دستجات آوند آبکش رو به طرف خارج ( پوست ) و دستجات آوند چوبی رو به طرف مغز ( مرکز ) قرار دارند . 4 – بخش زرد رنگ مابین دستجات آوندی در برش عرضی ساقه کامبیوم آوند ساز را نشان می دهد.

 

لینک