قدمت فتوسنتز   

 

پژوهشگران دانمارکی قدیمی ترین آثار فتوسنتز را در سنگ های ۷/۳میلیارد ساله گرینلند یافته اند. کشف آثار این جانداران سابقه فتوسنتز را به یک میلیارد سال عقب تر از آن چه تا کنون تصور می شد،  برده است. بنابراین تاریخ زندگی از آن چه تا کنون تصور می کردیم بیشتر است. منبع

لینک