دانش آموزان می پرسند “ 4”   

پرسش  : پر اکسی زوم چیست و کار آن کدام است ؟

 پاسخ : پراکسی زوم ها اندامکهای کوچکی هستند که در سال 1965 شناسایی شدند . به لیزوزوم ها بسیار شبیه هستند و قطری حدود نیم میکرو متر دارند . پر ااکسی زوم ها دارای آنزیم های اکسید کننده هستند و بسیاری از اسید های چرب و اسید های آمینه را تجزیه می کنند . در نتیجه واکنشهای اکسایشی ٬ اب اکسیژنه ایجاد می شودکه خود قادر به اکسید کردن بسیاری از مواد دیگر است . پراکسی زوم ها حاوی آنزیم کاتالاز نیز هستند که اب اکسیژنه را به اب و اکسیژن تبدیل می کند . عمل این انزیم حیاتی است ٬ زیرا اب اکسیژ نه در غلظت بالا برای سلول خطر ناک است . واکنشهای اکسایشی مواد در سلولهای کبد و کلیه که مراکز سم زدایی بدن هستند ٬ اهمیت خاصی دارند . اکثر مواد سمی نظیر ا لکل و دارو های مختلف از جریان خون وارد این دو. عضو شده و توسط انزیم های موجود در سلولهای انها اکسیده و خنثی می شوند . 

پرسش : پلاسمو دسم چیست ؟

پاسخ : رشته های سیتو پلاسمی که از طریق منافذ دیواره سلولی موجب ارتباط سلولهای گیاهی مجاور با یکدیگر می گردند .  

پرسش : ساتر یولها در کدام فرمانرو ها وجود دارند ؟  

پاسخ : 1 – جانوران 2 – برخی آغازیان 3 – برخی گیاهان ابتدایی مثل خزه ها و سرخسها 

بنابر این فرمانرو های قارچ ها و باکتریها ( پرو کاریوتها ) فاقد سانتر یول می باشند .  

پرسش : غشاء لیزوزومها چگونه از اثر آنزیمهای تجزیه کننده درون خود در امان می ماند ؟  

پاسخ : الف ـ به علت وجود یک پوشش درونی لیپو _ پرو تیینی که یک چتر پشتیبان برای غشاء ایجاد می کند .

ب ـ وجود پمپ های پروتونی ( هیدروژنی ) که با پمپ کردن یو نهای هیدروژن به درون لیزو زوم ودر مجاورت سطح درونی غشاء ٬ PH درون لیزو زوم را به حدود 2 می رسانند که در این حالت PH مناسب برای فعالیت آنزیم های لیزوزومی که حدود 5 باید باشد فراهم نیست .   

پرسش : ریبو زومها در چه بخش هایی از یک سلول یو کاریوتی یافت می شوند ؟  

پاسخ : 1 – درون هسته 2 – بر روی شبکه آندو پلاسمی زبر 3 – آزاد در ون سیتو سل 4 – درون میتو کندری  5 – درون کلرو پلاست 

نکته : باید توجه داشت که ریبوزومها در درون هسته قادر به پروتیین سازی نیستند .

لینک