آیا کانگو رو را می توان زنده زا به حساب آورد ؟   

 

Ovoviviparity یازنده زایی یک روش تولید مثلی در جانوران می باشد که تخم ها درون بدن فرد ماده تکوین می یابند ( برخلاف oviparity  یا تخم گذاری ) و جنین هیچ نوع ماده غذایی از بدن مادر در یافت نمی کند ( برخلاف viviparity یا بچه زایی ) . این نوع روش تولید مثلی در برخی بی مهرگان ٬ ماهی ها و خزندگان دیده می شود .

با توجه به تعریف بالا ظاهرا روش تولید مثلی کانگورو مشابه  هیچ کدام از روشهای فوق نمی باشد ولی از آنجا که در کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1( شکل 1 – 11 ) روش های نگهداری جنین در جانوران آورده شده است نمی دانم که آیا می توان کانگورو را هم زنده زا به حساب آورد یا نه ؟

لازم به یاد اوری است که در هیچکدام از منابعی که در اختیار اینجانب می باشد به استثناء کتاب معلم ( راهنمای تدریس ) روش تولید مثلی کانگورو ٬ زنده زایی معرفی نشده است .

لینک