هم سفرگی یا هم یاری ؟   

در کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی امده است که ممکن است رابطه هم زیستی به نفع هر دو طرف یا فقط به نفع یکی از انها باشد .اگر چه می توان به اسانی تعیین کرد که در زندگی  هم زیستی کدام جاندار سود می برد ولی تعیین اینکه رابطه به نفع طرف مقابل نیست قدری دشوار به نظر می رسد .

از طرفی در تعریف هم سفرگی داریم که در این نوع هم زیستی یک طرف سود می برد و طرف دیگر نه سود می برد و نه ضرر .مثال کتاب درسی در رابطه با همسفرگی رابطه بین دلقک ماهی و شقایق دریایی می باشد .

جالب انست که بدانید شواهد نشان می دهند که شقایق دریایی در این ارتباط با دلقک ماهی چندان بدون نفع هم نیست !!!!!!!!

مثلا : دلقک ماهی درون درون بازوهای شقایق دریایی با حرکات خود اب را جابحا می کند و باعث برداشتن رسوبات از روی بدن شقایق دریایی می شود . ( نفع شقایق در یایی )

یا حتی دلقک ماهی با کشاندن طعمه های نا اگاه و فاقد وسیله محافظتی در برابر نیش های کشنده شقایق در یایی ٬ به درون بازو های این شکارچی قهار ٬ به تغذیه شقایق در یایی کمک می کند ( نفعی دیگر  برای آقا یا خانم یا آقخانم یا خانآقا  شقایق ) . 

جالبتر آنکه دانش اموزان سال اول راهنمایی هم می دانند که در همزیستی بین این دو موجود هردو سود می برند !!! ( صفحه 113 علوم تجربی سال اول راهنمایی ) .

نکته آخر اینکه در اغلب منابع جدید زیست شناسی یا همزیستی این دو موجود را از نوع هم یاری  به حساب می اورند و یا اینکه این رابطه را جزء مثالهای مربوط به هم سفرگی نمی اورند .

تذکر : این مطلب بامطلبی در همین مضمون در زیست شناسی بندر دیر گرچه از نظر شکل و محتوا مونو فیلتیک هستند ولی از نظر قانون کپی رایت و حفظ حقوق مولف پلی فیلتیک می باشند .  

لینک