پروتئین های مکمل   

پاسخ کوتاه به سوال:

   کتاب سوم در باره پروتئین های مکمل توضیح خوبی نداده مثلا این پروتئین ها چگونه در نهایت باکتری را از بین می برند ؟  

      پروتئین های مکمل سیستم ایمنی شامل بیش از 20 نوع پروتئین محلول در سرم خون هستند . این پروتئین ها در حضور بیشتر باکتریها به طور غیر اختصاصی فعال می شوند وبه طورآبشاری یکی دیگری را فعال می نمایدبه طوریکه فعال شدن چندمولکول اولیه در برحورد مستقیم با آنتی ژن روند وسیعی از فعالیت را به راه می اندازد .  یکی از نتایج فعالیت آنها تشکیل کمپلکس پروتئینی به نامC5a6789 است که از همکاری5 پروتئین مکمل بوجود می آید .این کمپلکس شبیه به یک سیلندر است و خاصیت آبگریز دارد,بنا بر این به راحتی در غشای باکتریها جای گرفته و عبور آب از طریق آن سبب ترکیدن باکتریها می شود . نام دیگر این کمپلکس , کمپلکس حمله به غشا است.برخی دیگر از اجزای پروتئینی که در مسیر فعال شدن سیستم مکمل تولید می شوند در پدیده هایی مثل التهاب و پوشاندن میکروبها به منظور تشهیل عمل فاگوسیتوز نقش دارند.


لینک