طرح درس زیست شناسی و آزمایشگاه 1 ( قسمت دوم و پایانی )   

اقدامات ضمن تدریس 

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی : 

 1- سلام و احوال پرسی و بیان کردن مطالبی که متناسب با مناسبت های ان روز باشد  2 – توجه به وضعیت ظاهری کلاس و وضع جسمی و روحی دانش آموزان 3 – حضور و غیاب و بررسی تکالیف جلسه قبل و دادن نمره گزارش کار جلسه قبل به دانش آموزان و تشویق تعدادی از انها .

ایجاد انگیزه : بیان یک جمله یا مطلب که به درس مربوط باشد مثل : قلب برای قدما چنان اهمیت داشت که آن را مرکز عشق ٬ عواطف و زندگی می شمردند . ( نمایش تصویر و موضوع درس به وسیله رایانه و پرژوکتور )  

ارزشیابی تشخیصی : 

 طرح پرسش هایی از درس قبل : 1 – فرمانرو جانوران به چند دسته تقسیم می شوند ؟ 2 – موجودات چگونه زنده می مانند ؟ 3 – یکی از علائم مهم زنده بودن چیست ؟

4 – چه اندامی است که از دوران جنینی کار خود را آغاز می کند و تا لحظه مرگ آن را ادامه می دهد .  

طرح پرسش هایی از درس جدید : آیا همه جانوران دستگاه گردش خون دارند ؟ 

رئوس مطالب 

1 – گردش مواد 2 – دستگاه گردش خون در جانوران مختلف 3 – دستگاه گردش خون باز و بسته  

فعالیتهای معلم _ دانش آموز : 

 1 – تقسیم بندی گرو هها  2 – فعال نمودن دانش آموزان با توجه به نمایش تصاویر  3 – نمایش فیلم آموزشی درس 4- معلم در باره تصاویر به نمایش در امده سوال می کند و انها را تشویق به پاسخ گویی می کند 5 – معلم وسایل تهیه شده را در اختیار گروهها قرار می دهد 6 – سر گروهها در باره تصاویر به نمایش در امده با زیر گروههای خود مشورت می کنند و سپس پاسخ می دهند 7 – افراد گروهها ساختار دستگاه گردش خون در کرم خاکی و ماهی را مشاهده می کنند 8 – سطح شکمی ماهی را باز کرده و قلب ماهی را مشاهده می کنند 9 – سر گروهها گزارشی از کار را تهیه کرده و ان را به دبیر تحویل می دهند 10 – معلم در حین کار به گروهها سر کشی می کند. 

فعالیت های تکمیلی : 

 1 – سازگاری بدن با نیروی گرانش طی چهار مورد صورت می گیرد : الف – قلب ماهیچه ای ب – بافت پیوندی ج – دریچه های لانه کبوتری د – تلمبه ماهیچه ای

2 – کار دستگاه گردش مواد ٬ به گردش در اوردن گاز های تنفسی ٬ مواد غذایی و هورمون هاست

3 – کیسه تنان دستگاه گردش خون ندارند و دستگاه گردش مواد آنها شامل لوله های شعاعی ٬ لوله مدور و کیسه گوارشی می باشد 4 – انواع دستگاه گردش خون عبارتند از : الف – دستگاه گردش خون باز مثل ملخ  ب – دستگاه گردش خون بسته مانند ماهی  

فعالیت های خلاقانه دانش آموز : 

 1 – پیرامون مطالب درس اظهار نظر می کند. 2 – در مورد دستگاه گردش خون در جانوران دیگر بحث می کند . 

ارزشیابی پایانی : 

 برگه های حاوی پرسش هایی چهار گزینه ای  راجع به درس جدید به دانش اموزان داده می شود ٬ تا به صورت انفرادی پاسخ دهند و سپس با جمع اوری برگه ها و تصحیح انها نتایج ازمون را اعلام می کنیم .  

تعیین تکلیف ( عمومی – گروهی – انفرادی ) : 

 1 – انفرادی : درس را برای جلسه اینده اماده کنید و خود ازمایی 1 - 7  را پاسخ دهید . 2 – گروهی : برای هر یک از گروهها یکی از دستگاه های گردش خون از جانوران مختلف را تعیین کرده و انها را در پاکت نامه قرار داده و به گروه ها می دهیم .  

3 – عمومی : در باره بیماری واریس هر چه می دانید بنویسید .

لینک