نکات شکلهای زيست ۱ ( شماره ۶)   

5-5 : الف) چين خوردگي ها ، پرزها و ريز پرزها باعث افزايش جذب در روده مي شوند كه پرز عبارت است از : برآمدگي هاي انگشت مانند كوچك در سطح داخلي روده كه داراي يك لايه سلول مي باشند كه در واقع همان لايه پوششي جدار داخلي خود روده است .

ريز پرز : برجستگي هاي كوچكي كه برروی سطح هر سلول پوششي تشكيل دهنده پرز وجود دارند و فقط با ميكروسكوپ الكتروني ديده مي شوند.

-         در واقع ريزپرزها برجستگي هاي غشاء پلاسمايي سلولهاي تشكيل دهنده پرز هستند .

-         وجود ريزپرزها ، پرزها و چين خوردگي ها سبب شده است كه سطح داخلي روده بيش از يك ميليون بار بزرگتر از لوله صافي با همان ابعاد باشد .

ب): خوني كه از سياهرگهاي روده خارج مي شود (خون داراي مواد جذب شده از روده ) بر خلاف ساير جاههاي بدن به جاي اينكه مستقيماً وارد قلب شود ابتدا وارد كبد ميشود و پس از عبور از كبد وارد قلب مي شود .

6-5: در اين شكل فرمول دنداني انسان در دو نيم آرواره بالا و پايين نشان داده شده است همانطور كه در شكل مي بينيم هر نيم آرواره بترتيب داراي فرمول دنداني زير است : 1- دو دندان پيش 2- يك دندان نيش 3- دو دندان آسياي كوچك 4-سه دندان آسياي بزرگ در نتيجه هر نيم آرواره داراي 8 دندان مي باشد و ما چون دو آرواره داريم هر آرواره را مي توان به دو نيم آرواره تقسيم كرد پس هر فرد در واقع 4 نيم آرواره دارد و در نتيجه 32 دندان دارد

(عجب كشف بزرگي !!!)

7-5 : در هنگام بلع ابتدا اپي گلوت به بالا خم مي شود و سپس به پايين خم مي شود و حنجره ابتدا به طرف بالا متمايل مي شود و سپس به طرف پايين بر مي گردد .

8-5 : الف) معده از نظر شكل ظاهري شامل سه بخش است 1- طاق يا بخش نزديك به كارديا

2- كف كه بخش نزديك به پيلور است و 3- تنه كه بخش مابين طاق و كف مي باشد .

ب) غدد معده اي ممكن است به شكل لوله اي ساده يا لوله اي منشعب باشد . غده هاي معده از سه نوع سلول ترشحي ساخته شده اند – سلولهاي موكوزي كه موسين ترشح مي كنند و در سراسر سطح داخلي معده وجود دارند .

- سلولهي اصلي (ياپپتيك ) كه آنزيم ترشح مي كنند .

- سلولهاي حاشيه اي كه اسيد و فاكتوز داخلي معده را ترشح مي كنند .

ج)- غده ها بر حسب نوع سلولهاي ترشحي كه دارند ممكن است فقط يك ماده ( مثل موكوز ) يا بيشتر ترشح كنند .

 

لینک