نکات شکلهای زيست ۱ ( شماره ۷ )   

9- 5 : مجراي كبدي با مجراي صفراوي با هم يك مجرای مشترک مي سازند كه اين مجرا در انتها با مجراي پانكراس يكي مي شود و ترشحات خود را به درون دوازدهه مي ريزند .

10- 5-: در اين شكل ابتدا مسير ورودي غذا با رنگ سبز (پيكانه هاي سبز رنگ ) شروع مي شود و سپس اين پيكانه هاي سبز به پيكانه هاي قرمز متصل مي شوند و پيكانه هاي قرمز به آبي و پيكانه هاي آبي به پيكانه هاي سياه ختم مي شوند و پيكانه هاي سياه هم وارد روده مي شوند .

 (( پيكانه همان فلش خودمان است !!!))   ((واژه فرهنگستاني ))

شكل 1- 6  :الف) در اين شكل به نظر مي رسد كه به جاي ناي بايد نايژه نوشته شود . ب) بايد توجه داشت كه كيسه هاي هوايي پرندگان بر خلاف كيسه هاي هوايي انسان نقشي در تبادل گازها ندارند بلكه عمل تبادل گازها  درون شش هاي پرنده انجام مي شود و كيسه هاي هوايي كه در اينجا نشان داده شده اند با انقباض عضلات بدن جمع و با انبساط آنها باز مي شوند . اين عمل تهويه كامل در ششها و در نتيجه جذب اكسيژن كافي را سبب ميشود . كيسه هاي هوايي با وارد كردن هواي خنك به درون بدن با افزايش دماي دروني مقابله مي كنند.چون پرندگان غدد عرق ندارند تخمين مي زنند كه سه چهارم هوايي كه وارد كيسه ها ميشود براي خنك كردن بدن است .

 

شكل 4- 6  : محل ورود و خروج هوا هر دو از يك منفذ مي باشد – در حشرات به خاطر اينكه دستگاه گردش خون باز دارند مويرگ وجود ندارد و دستگاه گردش مواد در نقل و انتقال گازهاي تنفسي نقشي ندارند .

-         شكل 6- 6  : شكل سمت راست مسير حركت هوا از خارج به داخل كه شامل : بيني – حلق- حنجره – ناي – نايژه -   نايژك و كيسه هاي هوايي مي باشد را نشان مي دهد .

-      شكل سمت چپ يك خوشه كيسه هوايي را كه شامل حدود 9 كيسه هوايي است نشان مي دهد همانطور كه مي بينيد يك نايژك انتهايي به يك خوشه كيسه هوايي ختم شده است (البته گاهي يك نايژك انتهايي مي تواند به چند خوشه كيسه هوايي هم ختم شود ).

-      سرخرگ ششي خون تيره را وارد كيسه هاي هوايي مي كند و تبادل هوا در اطراف كيسه هوايي بين مويرگها و كيسه هاي هوايي صورت مي گيرد و در نهايت خون روشن بوسيله سياهرگ ششي خارج مي شود .

شكل 7-6 :وقايع دم عبارتند از : 1- دنده ها به سمت بالا و بيرون حركت مي كنند 2- جناغ به طرف جلو حركت مي كند 3- ديافراگرام مسطح مي شود .

وقايع بازدم : 1- دنده ها به سمت پايين و داخل حركت مي كنند 2- جناغ بطرف عقب برمي گردد 3- ديافراگم گنبدي شكل مي شود .

8-6: هر مولكول هموگلوبين از چهار  زنجيره پلي پپتيدي كه دو به دو مثل هم هستند تشكيل شده است( بخش گلوبين ) و چهار  بخش آهن دار و غير پروتئيني بخش هِم يا سبز رنگ را مي سازند .هر بخش " هم " با يك مولكول اكسيژن تركيب مي شود .

 

لینک