نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره۷)   

شكل 6-7 : الف ) فرايند ميوز باعث تبدیل مرحله ديپلوئيدي به هاپلوئيدي مي شود و فرايند لقاح باعث تبديل مرحله هايپلوئيدي به ديپلوئيدي مي شود ب) سلولهاي حاصل از ميوز را گامت مي گويند نه هاگ  ج) بخش هاي تشكيل دهنده مرحله ديپلوئيدي عبارتند از : 1- زيگوت يا سلول تخم  2- افراد پر سلول ديپلوئيد .

د) تنها نماينده مرحله ها پلوئيدي گامتها هستند . ه) در اين چرخه بهتر است به جاي يك فرد پر سلولي ديپلوئيد دو فرد پر سلولي يكي نر و يكي ماده در نظر گرفته شود مثل مرد و زن كه مرد با تقسيم ميوز اسپرم و زن با تقسيم ميوز تخمك توليدي مي كند ( تخمك و اسپرم همان گامتهاي نر و ماده مي باشند ) ز) بيشتر چرخه زندگي در مرحله ديپلوئيدي است .

شكل7-7 : الف ) فرايند ميوز باعث تبديل مرحله ديپلوئيدي به هاپلوییدی می شود ب ) بخش هاي سازنده مرحله دیپلوییدی عبارتند از 1- زيگوت 2- اسپورفيت ( فرد بالغ پر سلولي ) د) بخش هاي سازنده مرحله ها پلوئيدي عبارتند از 1- هاگ ها 2- گامتوفيتها ( افراد بالغ پرسلولي ها پلوئيد ) 3- گامتها

شكل 2-8: الف ) نام علمي گياه نخود فرنگي    Pisum sativum  است . ب) فرمول كروموزومي نخود فرنگي : 14 = ۲n مي باشد .

ج) گياه نخود فرنگي يك ساله مي باشد و در مناطقي مثل خوزستان مي توان هم در پايیز و هم در بهار آن را كاشت و دوبار محصول برداشت كرد .نسبت به سرما حساس است .

شكل 5-8 : الف ) گندم تك دانه : گندمي است كه در داخل هر سنبله فرعي (گل هاي گندم كه در خوشه هاي متراكم ديده مي شوند، سنبله ناميده مي شوند ) فقط يك دانه وجود دارد . ب) گندم دو دانه : گندمي است كه در داخل هر سنبله فرعي دو دانه وجود دارد . ج) گندم معمولي : گندمي كه در هر سنبله فرعي بين  4-  1دانه وجود دارد .

 شكل 11-8 : ترتيب سن در شجره نامه ها از چپ به راست و از كوچك به بزرگ مي باشد يعني در اين خانواده اولين بچه يك پسر مي باشد كه از بقيه بزرگتر است .

شكل 13-8 : الف ) حرف I  كه بعنوان پايه ژن هاي A و B در نظز گرفته شده است از ابتداي كلمه  Isoagglutinnogen كه نام ديگر  antigenاست گرفته شده است .

لینک