نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۸ )   

شكل 3-9: الف) گياه اصلي يا خزه هاپلوئيد است (گامتوفيت ) و قادر به انجام فتوسنتز مي باشد .

ب) اسپورفيت انگل گامتوفيت است و قادر به انجام فتوسنتز نيست بلكه غذاي خود را از گامتوفيت بدست مي آورد . ج) بيشتر طول چرخه زندگي مربوط به بخش گامتو فيتي است .

 د) آنتروزوئيدها دو تاژكي مي باشند .

شكل 5-9:الف ) گياه اصلي يا همان سرخس ديپلوئيد است و قادر به انجام فتوسنتز است .

ب) اسپوروفيت تنها در ابتداي رويش بر روي گامتوفيت (پروتال ) زندگي كرده و از آْن تغذيه مي كند ولي به زودي مستقل مي شود .

ج) گامتوفيت اين گروه يعني پروتال مانند خزه ها از رشد و نمو هاگ بوجود مي آيد و كاملاً مستقل است و قادر به فتوسنتز  مي باشد .

د) بيشتر طول چرخه زندگي مربوط به دوره اسپور فيتي است .

 ه) آنتروزوئيدها تاژك دار مي باشند .

شكل 7-9: گياه اصلي (اسپوروفيت ) يا همان كاج ديپلوئيد است و قادر به انجام فتوسنتز است .

ب) نسل اسپوروفيت تنها در مرحله روياني و در هنگام رويش به نسل گامتوفيت ( آندوسپرم)   وابسته است و در بقيه ايام مستقل و همان گياه اصلي است .

ج) نسل گامتوفيت بر عكس نسل اسپوروفيت كوچك و ميكروسكوپي است .

 د) گياه گامتوفيت بر روي اسپوروفيت زيست مي كند و به آن وابسته است .

ه) گامتها فاقد تاژك مي باشند .

شكل 9-9 : الف) گل هايي كه با باد گرده افشاني مي كنند عبارتند از 1- انواع چمن 2- بلوط 3- بيد  ب) گل هايي كه به وسيله جانوران به ويژه حشرات گرده افشاني مي كنند عبارتند از 1- گل ستاره 2- گل سالويا .

شكل 10-9 : هر بساك از چهار كيسه گرده تشكيل مي شود و يك يا چند لايه غذا دهنده يا مغذي اطراف هر كيسه گرده را احاطه كرده اند ، سلولهاي تشكيل دهنده لايه مغذي و سلول هاي مادر هاگ نر يا مادر  دانه گرده همگي ديپلوئيد مي باشند .

شكل 12-9: الف ) سلول باقي مانده حاصل از تقسيم ميوز در تخمك نهاندانگان همزمان با رشد كردن و بزرگ شدن و ايجاد كيسه روياني هسته اش سه بار تقسيم ميتوز انجام مي دهد و هشت هسته n كروموزومي به وجود مي آورد . اين هسته ها با مقداري سيتوپلاسم در نقاط مختلف كيسه روياني متمركز مي شوند .سه سلول در نقطه مقابل سفت و سه سلول در ناحيه مجاور سفت كه يكي از انها (در شكل سلول وسطي تخمزا نام دارد و يك سلول دو هسته اي در مركز كيسه روياني مستقر مي شوند .

 ب) گامتها فاقد تاژك مي باشند .

لینک