نکات شکل هاي زيست ۲ (شماره ۹ )   

شكل 13-9 :الف)دانه ها را بر حسب بود و نبود آلبومن به دو دسته آلبومن دار و بدون آلبومن تقسيم مي كنند . در دانه هاي آلبومن دار لپه يا لپه ها نازك باقي مي مانند زيرا كه اندوخته دانه در خارج از لپه رويان قرار دارد . دانه كرچك از نهاندانگان دو لپه اي و ذرت و گندم از تك لپه ايها نمونه هايي از دانه هاي آلبومن دار هستند در دانه هاي بدون آلبومن مواد غذايي آلبومن به طور كامل به رويان دانه منتقل مي شود دانه لوبيا و نخود از دو لپه ايها ، بدون آلبومن هستند .

شكل 15-9: الف) ريشه يا ساقه ريشه دار را كه روي آن پيوند زده شده پايه پيوند و جوانه و يا شاخه اي كه به پايه پيوند متصل شده پيوندك مي نامند . عمل تغذيه پيوندك بوسيله پايه تامين و منجر به رشد و نمو پيوندك مي شود . از اين روش بزاي تكثير و تهيه محصولات مناسب تر استفاده مي شود .

شكل 14-9:الف)در دانه كاج رویان دیپلویید؛ پوسته مربوط به اسپوروفيت گذشته و رويان اسپوروفيت آينده مي باشد . اندوخته همان گامتوفيت ماده يا آندوسپرم است.

شكل 1-10 :الف) لوبيا از دو لپه ايها رويش روزميني دارد. (لپه ها بيرون خاك باز مي شوند ) 

ب)نخود از دو لپه ايها رويش زيرزميني دارد.(لپه ها درون خاك باز مي شوند )

 ج)ذرت از تك لپه ايها رويش زيرزميني دارد .

د)خرما از تك لپه ايها رويش رو زميني دارد .

ه) لپه ها در لوبيا سبز رنگ بوده و توانايي انجام فتوسنتز دارند (البته ميزان غذايي كه مي سازند بسيار كم است )

شكل 4-10:الف) اكثر گياهان دو لپه اي و تمامي بازدانگان و معدودي از تك لپه يها داراي رشد قطري هستند .

 ب) بعد از حذف يا از بين رفتن رو پوست كامبيوم چوب پنبه ساز تشكيل شده و فعال مي شود و بر اثر فعاليت آن رو به سمت بيرون بافت چوب پنبه اي ساخته مي شود .

 ج) در مناطق با فصول مشخص ( مناطق معتدل ) چوبهاي پسين برحسب اينكه در بهار يا تابستان بوجود مي آيند از نظر ويژگي هاي ريختي نسبت به يكديگر متفاوتند : چوبهاي بهاري نسبت به چوبهاي پاييزي قطر بيشتري دارند و روشن ترند .بنابراين در اين مناطق دواير تيره و روشن مجاور هم نماينده سالانه كامبيوم آوندساز است و با شمارش دوايرتيره مي توان سن گياه را مشخص كرد .

لینک