زيست شناسی پيش دانشگاهی ( ۱ )   

شكل 1-3 :- مولكولهاي آلي ساده در زير آب و درون حباب ساخته مي شدند و به درون اتمسفر آزاد مي شدند . سپس اين مولكولهاي آلي ساده در معرض اشعه ماوراء بنفش و رعد و برق قرر گرفته انرژي لازم براي شكستن پيوندهاي قبلي و تشكيل پيوند هاي جديد در جهت ساختن تركيبات پيچيده تر را كسب مي كردند . در نهايت باران بسياری از اين مولكولهاي آلي پيچيده تر را به همراه تركيبات ساده بار ديگر وارد اقيانوس مي كرد .

شكل 2-3 :-غشاي دو لايه اي ميكروسفر ها نفوذ پذيري انتخابي دارد كه چنين خاصيتي راه را براي انجام نخستين فرآيندهاي متابوليكي هموار مي كند . اين ذرات نزديكترين شكل هاي غير زنده به سلول هستند متابوليسم ندارند ولي توليد مثل انجام مي دهند .

شكل 4-3: الف) چون تقريباً همه يوكاريوت ها ميتوكندري دارند ، اما برخي كلرو پلاست دارند پژوهشگران تصور مي كنند كه نخست ميتو كندري ها تكامل پيدا كرده اند و در شكل هم همين موضوع نشان داده شده است .

  ب) پروكاريوت كوچك هوازي ( منشاء ميتوكندري ) ابتدا وارد يك سلول پروكاريوت بزرگ شده و پروكاريوت ميزبان ( بزرگ ) بعد از ورود پروكاريوت كوچك هوازي به درون آن به يك سلول پيش يوكاريوتي تبديل شد .

ج) پروكاريوت كوچك فتوسنتز كننده ( منشاء كلروپلاست )وارد يك سلول پيش يوكاريوت شد .

د) غشاء داخلي ميتوكندري و كلروپلاست منشاء پروكاريوتي ولي غشاء بيروني آن منشاء يوكاريوتي دارند .

شكل 5-3 :الف) تريلوبيت مورد نظر درست در آخر نقطه گوشه سمت راست شكل قرار دارد .

ب) همانطور كه در شكل ديده ميشود تريلوبيت ها به خاطر وجود دو شيار پشتي كه شيارهاي طولي هستند بدنشان به سه لوب ( قسمت ) طولي تقسيم شده است و نام آنها مربوط به همين موضوع است .

شكل 10-3 :الف) كروكوديلها بزرگترين خزندگان امروزي هستند ، بدن و سر بزرگ دارند ، دندانهاي مخروطي زيادي دارند . تمساح هم متعلق به رده كروكوديلهاست ب) كرتاسه آخرين دوره مربوط به دوران مزوزئيك مي باشد .

لینک