نکات شکل هاي زيست پيش دانشگاهی ( شماره ۳ )   

شکل 7-4: پتروداکتیل از خزندگانی بوده که قدرت پرواز داشته  است و یک فسیل  راهنما یا یکی از حلقه های رابط بین خزندگان و پرندگان می باشد ، یعنی برخی ویژگی های پرندگان  و خزندگان را هم زمان دارا بوده است .

شکل 4-9 : استخوانهای لگن و ران مار را می توان در عین حال که وستیجیال هستند همولوگ لگن و ران سایر خزندگان و مهره داران هم به حساب آورد .

شکل 10-4 : الف ) تمساح از خزندگان و پنگوئن از پرندگان و خفاش از پستانداران می باشند .

ب ) اجزاء سازنده اندام حرکتی جلویی عبارتند از : 1 – بازو 2 – ساعد که شامل زند زبرین و زند زیرین می باشد . 3- مچ 4- کف5- انگشتان

شکل 15 – 4 :الف ) تحقیقات گرانتها از سال 1976 تا 1985 به مدت 9 سال در یکی از جزایر گالاپاگوس و بر روی یک گونه به نام GeosPiza fortis  صورت گرفت .

ب ) نمودار طراحی شده متوسط  اندازه منقار افراد این گونه را در سالهای مختلف نشان می دهد.

ج ) دانه های سفت و بزرگ در سالهای خشک فراوانند ولی در سالهای مرطوب دانه های ریز فراوان ترند سهره ها ترجیح می دهند دانه های ریز را بخورند .

د ) زمانی که دانه های کوچکتر منبع غذایی اولیه را تشکیل می دهند سهر ه ها منقار کوچک با برتری ار لحاظ منقار ،برگزیده شدند .از طرفی در موقع خشکسالی انتخاب طبیعی با گزینش فَنوتیپ منقار بزرگ فشار خود را بر جمعیت تحمیل می کند .

هـ ) باید توجه داشت که در صورتی که اندازه دانه ها کوچک باشد سهره ها دارای منقارکوچک موفقیت بیشتری  در استفاده ازدانه ها دارند و در رقابت با سهره های  دارای منقار بلند موفق ترند و از طرفی مقدار غذا هم نا محدود نیست ، یعنی وقتی منقار کوچک ها دانه های بیشتری را بخورند ،  دانه ای برای منقار بلندها باقی نمی ماند و لذا شانس رسیدن به سن بلوغ و تولید مثل ( شایستگی تکاملی ) در سالهای پر باران برای منقار کوچکها بیشتر است و در سالهای خشکسالی برای منقار بزرگها .

و ) دامنه تغییرات اندازه منقار در آزمایشات گرانتها یک میلی متر (بین 10 -9 میلی متر) بود و همچنین دامنه نمودار قرمز رنگ هم از 4/9 میلی متر (پایین ترین نقطه نمودار) تا 8/9 میلی متر (بلند ترین نقطه نمودار ) می باشد .

شکل 1-5 : الف ) جمعیت باز: جمعیتی که بیشترین توان مهاجرت یا تبادل ژن با دیگرجمعیتهای هم گونه خود را دارد.

ب ) جمعیت نیمه باز:جمعیتی که برای مهاجرت یاتبادل ژن با دیگرجمعیتهای هم گونه خود با برخی محدودیتها روبه روست .

ج)جمعیت بسته :جمعیتی راگویند که قادربه تبادل ژن با دیگرجمعیت های هم گونه نیست .

لینک