نکات شکل هاي زيست پيش دانشگاهی ( شماره ۶)   

شکل 9-8 :الف)در یک چرخه کالوین به ازاء یک ملکول Co2 ورودی به چرخه ،دو ملکول NADPH   و سه ملکول ATP  مصرف می شود . ب)در چرخه کالوین به ازاءسه ملکول Co2 ،شش مولوکول  NADPH و نه مولکول ATP مصرف می شوند .                  

ج)از ترکیب دو مولکول قند سه کربنه خروجی از دو چرخه متوالی کالوین یک مولکول گلوکز ساخته می شود و در نتیجه برای ساخت یک مولکول گلو کز 18 مولکول ATP  و 12 مولکول NADPH  مورد نیاز است .

د ) همه هیدراتهای کربن ٬پروتئین ها و اسید های نوکلئیک و دیگر مولکولهایی که در سلول هستند ٬ حاصل تجمع و تغییر بخش هایی از قند های ساخته شده در گیاه ضمن فتو سنتز می باشند.

 

(( فصل9))

شکل 4-9 : الف ) نوع اسید نوکلئیک در باکتریوفاژها DNA  می باشد .

ب ) پوشش (کپسید ) چند وجهی باکتریوفاژها در موقع حمله به باکتری ها در بیرون باقی می ماند و فقط DNA ی  باکتریوفاژها وارد باکتری می شود .ج)DNAی باکتریوفاژها به صورت خطی وارد باکتری می شود و سپس در سیتو پلاسم باکتری دو سرنوشت دارد :1- اگر وارد چرخۀ لیتیک شود همچنان به شکل حلقوی باقی مانده و همانند سازی می کند.2- اگر وارد چرخه لیتیک شود به صورت خطی وارد DNA حلقوی باکتری می شود (نوعی مهندسی ژنتیک یا نوترکیبی ژنتیکی ) !

شکل 5-9:الف )پیلی ها بر آمدگی های سیتو پلاسمی می باشند که از میان غشاء و دیواره سلولی و کپسول (در صورت وجود) رد می شوند .در صورتیکه تاژک باکتریایی یک ساختار پروتئینی برهنه است که فاقد میکرو توبو لها ست. ب) تعداد پیلی های جنسی کمتر ازپیلی ها ی معمولی(غیر جنسی ) بوده و اندازه های آنها طویل تراست .

شکل 7-9:الف) منظوراز تثبیت نیتروژن یعنی تبدیل N2جوبه یونNH4+

 ب)آنا بنا هوازی می باشد .

شکل 9-9 : کلستر ید یوم بوتو لینم یک باکتری بی هوازی است.

شکل 10-9:الف )لکه زرد رنگ نشان دهنده محل رشد پنی سلیوم و ترشح آنتی بیوتیک پنی سیلین را نشان می دهد .ب) لکه زیگزاگ مانند و قهوه ای روشن محل رشد و تکثیر باکتری است .

ج) بخش قهوه ای پر رنگ آکار را نشان می دهد که زمینه رشد باکتری و قارچ  را فراهم می کند .(به عنوان محیط کشت)

 

((فصل 10))

 

شکل 2-10 : الف ) کلامیدموناس در تولید مثل جنسی چرخه زندگی ها پلوئیدی دارد.

ب ) کلامیدوموناس هم لکه حساس به نور دارد .

ج ) در تولید مثل جنسی گامت مثبت از یک سویه یا نوع آمیزشی و گامت منفی از سویه ای دیگرمی باشد یا بعبارتی دو سویه آمیزشی مورد نیاز می باشد .

شکل 3-10 : الف ) زئوسپورها چهار تاژکی و گامتها دو تاژکی می باشند .

ب ) اسپورفیت بالغ و گامتوفیت بالغ از نظر ظاهری به هم شبیه بوده و تقریبا ً هم اندازه می باشند.

شکل 4-10 : الف) پیرنوئیدها دانه های پروتیینی هستند که توسط مولکول های نشاسته احاطه شده اند و درون کلرو پلاست قرار دارند .

ب ) چرخه زندگی اسپیروژیر در روش تولید مثل جنسی از نوع چرخه ها پلوئیدی می باشد و اسپیروژیر بالغ ها پلوئید می باشد .

ج ) کلروپلاست اسپیروژیر فنر مانند می باشد . (نواری شکل )

د ) در هنگام همجوشی همواره یک رشته نقش دهنده هسته و رشته دیگر نقش گیرنده هسته را دارد.

هـ ) زیگوتهای حاصل از هم جوشی پوسته ای ضخیم دارند می توانند شرایط نامساعد محیطی را تا مدتی تحمل کنند و بعد در صورتی مساعد شدن شرایط تخم ابتدا تقسیم میوزی انجام می دهد و رشته های اسپیروژیر بالغ جدیدی را می سازد که سلولهای آن n کروموزومی یا هاپلوئید است .

لینک