حذفيات

 

دو سوالسوال1.آيا بخشهايی که پارسال و دوسال قبل از کتاب زيست شناسی و آزمايشگاه - 1 حذف شد، يعنی فصل اول و نيز تغذيه ی گياهی، امسال هم حذف است، يا بايد تدريس شود؟
سوال2. از جزوه ی آموزش ايدز که بايد ضميمه ی کتاب علوم زيستی باشد، چه خبر؟

جواب 1. اين بخش ها امسال هم حذف است. بنابراين تدريس اين کتاب را بايد از فصل دوم شروع کرد. در اين مورد بخشنامه ای در حال تدوين است تا به مدارس ارسال شود، اما روند کارهمچنان کند است.

جواب2. هيچ خبر. گويا سال گذشته اين جزوه کار خودش را خوب انجام داده و ايدز ريشه کن شده است. دفتر بهداشت و تغذيه ی مدارس وزارت آموزش و پرورش که متولی امر است، ظاهرا اقدامی در اين مورد نکرده، بنابراين بعيد است ديگر بخواند اين جزوه را چاپ و منتشر کند؛ ولی اين کار منتفی نيست.

مفاله ای در باره پيري

/ 0 نظر / 11 بازدید