نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۵)

شكل 10-5:الف) به ازاء هر نقطه شروع يا محل آغاز همانند سازي در DNA حلقوي باكتري ها دو دوراهي همانند سازيدر دو جهت تشكيل مي شود ب) به ازاء هر نقطه شروع يا محل آغاز همانند سازي در درون DNA  خطي دو دو راهی همانند سازیو به ازاء هر نقطه شروع در  يكي از دو انتهاي DNA  خطی فقط يك دو راهي همانند سازي تشكيل مي شود.

د)در شكل كتاب نقطه شروع همانند سازي ظاهرا انتهاي پايين DNA  بود و همانند سازي از پايين به بالا و تا نزديك به وسط  DNAمادر پيش رفته است و يك دو راهي همانند سازي بيشتر ديده نمي شود (يك راه همانند سازي سمت چپ و يك راه همانند سازي سمت راست كه مي شود دو راهي همانند سازي!!!

شكل1-6:در اين شكل نشان داده مي شود كه DNA حلقوي اين باكتري درون سيتوپلاسم آزاد نيست بلكه به چين خوردگي هاي غشاء پلاسمايي اتصال دارد كه اين اتصال نقش مهمي در توزيع يكسان ماده ژنتيك بين دو سلول دختر در زمان تقسيم باكتري ايفا مي كند.

شكل4-6:الف)در اين شكل از چپ به راست قدرت بزرگنمايي افزايش مي يابد. به ترتيب از چپ به راست مي توان اين شكل ها را بدين گونه نامگذاري كرد.

1-كروموزم مضاعف متراكم 2-كروماتيد يا كروماتين متراكم 3-كروماتين گسترش يافته  4-رشته نوكلئوزومي 5-مارپيچ دو رشته DNA

ب)در اين شكل همواره بازهاي پورين(آدنين و گوانين)يك رشته در مقابل بازهاي پيريميدين(سيتوزين و تيمين)رشته مقابل قرار گرفته اند. و همواره بين آدنين و تيمين دو پيوند هيدروژوني  و بین گوانین و  سيتوزين سه پيوند هيدروژني تشكيل مي شود .بدين ترتيب باز آلي قرمز رنگ تيمين و سبز رنگ آدنين و آبي رنگ سيتوزين و زرد رنگ گوانين است .

شكل 5-6:در اين شكل كروموزمهاي اسپرم و تخمك به صورت تك كروماتيدي نشان داده شده اند و ميبينيم كه كروموزومها در حالت تك كروماتيدي هم داراي سانترومر مي باشد ( اغلب دانش آموزان سانترومر را فقط مربوط به كروموزوم مضاعف يا دوكرماتيدي مي دانند .

/ 3 نظر / 6 بازدید
نوري

سلام همكار گرامي سال نوتون مبارك اميدوارم كه سال خوبي در پيش داشته باشيد.

سرخوشان همينطوری

سلام آقای دوستکام منم اومدم تو اين دهکده .خوشحال ميشم اگه راهنماييم کنيد. ممنون