معمای سوال 194 زیست شناسی در کنکور 94 و یک توضیح تکمیلی

 - شاید طراح محترم ، در توجیه صحت گزینه 3 ، هورمون رشد ( یکی از هورمون های هیپوفیز پیشین که بافت هدف آن تمام بافت ها می باشد – که البته در کتاب درسی جزء بخش بیشتر بدانید است ) را در نظرگرفته باشد و اینگونه توجیه کند که هورمون رشد بر روی همه سلول های هاپلوئیدی ( حداقل تحریک ساخت پروتئین ) موثر است !!!

 

همانطور که در عنوان آوردم این توضیحات ( توجیهات ) به روش حل معما شبیه است و شاید روح طراح محترم هم از این مواردی که من گفتم خبر نداشته باشد. شاید هم سازمان سنجش توضیح منطقی تری در رابطه با گزینه صحیح بدهد و یا این سوال را حذف کند.  کسی چه می داند ؟

 

/ 0 نظر / 84 بازدید