اشتباهات زيست۱ (زیست شناسی گناباد)

 
برخی اشتباهات زیست دوم

ص19- (شکل 9-2) اسید چرب دومی سه تا مانده به آخر(- CH3- )است که باید ( - CH2- ) باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ص36- ( شکل9-3) قاعده ی تاژک در غشای پلاسمایی نشان داده شده  در صورتی که در علوم زیستی سال اول در سیتوپلاسم نشان داده شده است.

ص46- سمت راست ، پاراگراف اول ، سطر 5 به جای لیزوزوم باید واکوئل باشد.

ص57- (شکل 2- 4 ) ابتدای لوله ی گوارش به چشم وصل شده است.

ص76- سمت چپ ، سطر 7 چنین آمده:( رنگ زرد ادرار به علت وجود همین ماده است و ...) با توجه به جمله ی قبلی کتاب ماده باید مواد باشد و از طرفی این اشکال وجود دارد که بیلی روبین در ادرار شخص سالم وجود ندارد.

ص79- بیش تر بدانید: در سطر 3 آمده که (قطر روده ی باریک بسیار کمتر از قطر روده بزرگ است .) با توجه به این که قطر روده ی باریک تقریبا بیش از یک سوم قطر روده ی بزرگ می باشد آوردن بسیار در اینجا جایگاهی نخواهد داشت.

ص79- بیش تر بدانید: در سطر اول آمده ( طول لوله ی گوارشی یک انسان معمولی 9 متر یعنی تقریبا چهار برابر قد انسان است.) حال اشکال اینجاست که مگر قد انسان معمولی 25/2 متر است؟ بنا بر این به جای چهار برابر پنج برابر باید باشد.

ص89- ( شکل1- 6 ) به جای کیسه های هوایی باید کیسه های هوادار باشد و علاوه بر این شکل باید طوری می آمد که 9 کیسه ی هوادار را نشان دهد نه 5 تا را.

ص90- در سطر عنوان چنین آمده ( کار دستگاه تنفس رساندن اکسیژن به سلول های بدن است. ) در صورتی که این کار مربوط به دستگاه گردش خون است.

ص97- ( شکل 2- 7) در کرم خاکی 5 جفت قلب لوله ای وجود دارد در حالی که در شکل کم نشان داده شده است.

ص97- ( شکل 4- 7) در سطر دوم زیر نویس به جای( چهار کمان آبششی) باید( چهار جفت کمان آبششی) باشد.

ص109- سمت راست  ، پاراگراف اول سطر 9 در جمله ی: (ایمنی اکتسابی یا فعال از یک سو ....)  یا  اضافی است  چرا که ایمنی اکتسابی نوع غیر فعال هم داریم که در اینجا فقط از نوع فعال سخن به میان آمده است.

ص108-  سمت چپ ، پاراگراف 2 سطر 6  اشاره شده که مونوسیت ها دارای حرکات آمیبی اند در صورتی کهمی دانیم گلبولهایی چون نوتروفیل ها هم این حرکات را دارند.

ص137- ( شکل 9- 9) سمت چپ به جای راست شکمی باید مستقیم شکمی باشد.

ص139 ( شکل 11- 9) به جای جمجمه باید جمجمه و چهره باشد.

ص141- سمت چپ سطر 6 به جای کپسول های رشته ای ، کپسول رشته ای درست است. ( استناد به شکل 13- 9 کتاب)

ص146- سمت چپ سطرهای 2و3 با توجه به این که لمس کردن در بساوش تنجی مورد نظر است به جای ( لمس کردن یکی از این برگ ها.....) باید جمله به این طریق می آمد: اثر محرک های مکانیکی ( تکان های شدید) ، الکتریکی ، شیمیایی و غیره بر این برگ ها باعث تا خوردن و بسته شدن فوری آن می شود.

و این رشته سر دراز دارد....... 

 

دانش آموزان عزیزی که این اشتباهات را مطالعه می کنند بدانند که تا وقتی رسما غلط نامه ای توسط دبیرتان به شما نرسد و یا کتاب ها اصلاح نشوند همین مطالب کتاب ولو غلط برای شما ملاک در پاسخگویی سوالات امتحانی و کنکور است.

/ 0 نظر / 28 بازدید