نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۱)

شکل 3-1 : ماكروفاژها داراي رشته هاي سيتوپلاسمي هستند كه در به دام انداختن ميكروبها به آنها كمك مي كند .

شكل 6-1 : الف )در شكل مربوط به نخستين برخورد با آنتي ژن سه نوع لنفوسيت B با توجه به سه نوع متفاوت گيرنده آنتي ژني ديده مي شود كه آنتي ژن موجود در محيط از نظر شكلي فقط مكمل لنفوسيت وسطي مي باشد . و دو لنفوسيت ديگر فعال نمي شود

ب)در پلاسموسيتها دستگاه گلژي و شبكه آندوپلاسمي گسترده اي ديده مي شود .

ج) بر اثر رشد سلولي و تقسيم و تغيير لنفوسيت B تعداد زيادي سلولهاي B موثر يا پلاسموسيت و تعداد كمتري سلول B خاطره به وجود مي آيد . پلاسموسيتها عمر كوتاه دارند در حاليكه سلولهاي خاطره عمر طولاني ( ده ها سال ) مي توانند داشته باشند . د) سلولهاي B خاطره در غشاء خود داراي گيرنده هاي آنتی ژني هستند كه از سطح سلول بيرون مي زنند در صورتي كه اين گيرنده ها بر روي پلاسموستمها وجود ندارند . ه) بايد توجه داشت كه پادتن ها و گيرنده هاي آنتي ژني به شكل حرف Y مي باشند و شكل و ساختار گيرنده ها و پادتن هاي هر سلول كاملاً مشابه اند . با اين تفاوت كه گيرنده ها پس از توليد در سلول در غشاء جاي مي گيرند در حالي كه پادتن ها از سلول خارج مي شوند و در مايعات بدن يعني خون و لنف و مايع بين سلولي قرار مي گيرند .

شكل 1-2:الف) قطعه ابتدايي اكسون فاقد غلاف ميلين مي باشد . ب) اكسون در انتهایی ترين نقطه خود ، انشعاباتي ايجاد مي كند كه به آنها پايانه هاي اكسون مي گويند .هر يك از اين انشعابات خود در انتها متورم شده و تشكيل تكمه هايي را مي دهد كه به آنها تكمه هاي انتهايي يا پايانه هاي پيش سيناپسي مي گويند .

شكل 2-2 : الف)نورنهاي حسي دندريت بلند دارند و اكسون كوتاه و معمولاً يك قطبي اند . در حاليكه نورنهاي حركتي اكسون بلند و دندريت هاي كوتاه دارند و معمولاً چند قطبي اند و نورنهاي رابط هم چند قطبي بوده و پر انشعاب ترند .ب) نورنهايي را يك قطبي مي گويند كه شبيه حرف انگليسي T مي باشند كه اكسون و دندريت هر دو از يك نقطه خارج مي شوند . ج) نورنهاي چند قطبي : نورنهايي هستند كه از يك قطب جسم سلولی اكسون خارج مي شود و از قطب ديگر چندين دندريت خارج مي شود . د) نورنهاي دو قطبي : از يك قطب يك اكسون و از قطب مقابل يك دندريت خارج مي شود .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید