نکات شکل هاي زيست پيش دانشگاهی ( شماره ۲ )

شكل 3-4:الف) صفات اكتسابي يعني صفات غير ژنتيكي . از طرفي مي دانيم فقط صفات وابسته به ژن ها موروثي هستند آنهم به شرطي كه ژن هاي كنترل كننده آن صفات در سلول هاي جنسي (گامتها) موجود باشند .

 ب) لامارك از طرفداران سرسخت نظريه تكامل است و معتقد است كه تغير گونه ها نتيجه بر هم كنش بين آنها و محيط اطرافشان است . ج) اصول نظزيه لامارك عبارتند از :1- موجودات زنده ذاتاً استعداد سازش با محيط دارند .

 2- سازش موجودات زنده در جهت افزايش توان حياتي و كارايي آنهاست .

3-صفات اكتسابي تبديل به صفات ارثي مي شوند .

د) نظريه لامارك در مورد پيداش زرافه هاي گردن دراز شامل مراحل زير است :

1-گردن اجداد زرافه كوتاه بود و آنها براي رسيدن به برگ درختان مرتباً گردن خود را بالا مي كشاندند .

 2- زرافه هاي نسل بعدي هم به دليل كاهش گياهان سطح زمين مجبور بودند گردن خود را بالاتر بكشند و همين كوشش موجب افزايش طول گردن آنها شده است و اين سازش هر بار به نسل بعد منتقل مي شد (ارثي شدن صفات اكتسابي ) و سرانجام تجمع اين سازشها در طول نسل هاي مكرر موجب پديد آمدن زرافه هاي كنوني با گردن هاي دراز شده است .

ه) نظريه داروين در مورد پيدايش زرافه هاي گردن دراز :1- اجداد زرافه هاي امروزي در گذشته هاي دور احتمالاً گردنهايي به طول نامساوي داشتند و اين تفاوتهاي ژنتيكي (ارثي) بوده است يا به عبارتي تفاوتهاي فردي بين افراد يك گونه بوده كه منشاء ژنتيكي داشته اند .( هر چند داروين نتوانست علت اين تفاوتهاي فردي را توضيح دهد )

2- رقابت و انتخاب طبيعي سبب پيروزي نسل زرافه هاي گردن دراز كه در استفاده از منابع موفق تر از گردن كوتاه ها بوده اند شد.

 3- تا آنكه بالاخره فقط زرافه هاي گردن دراز  باقی ماندند .

شكل 2-4: الف)گالاپاگوس يعني لاك پشت هاي غول پيكر و اين جزاير حدود 5 ميليون سال پيش به وسيله آتش فشان ها ايجاد شده اند ، تعداد اين جزاير 16 عدد مي باشد كه داروين به شش تاي آنها مسافرت كرد .

ب) سهره آمريكاي جنوبي كه حشره خوار است و در مركز دايره قرار دارد نياي اوليه چهار سهره موجود در محيط دايره كه مربوط به جزاير گالاپاگوس هستند مي باشند .

شكل 6-4: الف) كلم گل ،كلم برگ ، كلم پروكلي و كلم بروكسل همگي زير گونه هاي (جمعيت هاي مختلف) گونه براسیکا اولراسه  مي باشند و توانايي آميزش با يكديگر را دارند .

ب) منشاء گل كلم از گل آذين جانبي و منشاء كلم بروكلي از گل آذين انتهايي ( در برخي منابع جوانه ي انتهايي ) و منشاء كلم بروكسل از ساقه ( برخي منابع جوانه جانبي ) و منشاء كلم برگ از برگها مي باشد .

ج)طرز قرار گرفتن گل ها بر روي ساقه گل آذين گل مي گويند .

د)زاد آوري توليد مثل جنسي طبيعي را مي گويند در حالي كه زادگيري آميزش دادن جانداران به صورت هدفدار و با دخالت آدمي را مي گويند ( تلقيح مصنوعي )

/ 3 نظر / 98 بازدید
بختياري

سلام.خدا قوت.اوضاع و احوال بر وفق مراد باد.

[گل]

[قهقهه][عصبانی][قهقهه][ناراحت][قلب][ناراحت][خجالت]