بررسی سوالات 194 و 205 زیست شناسی کنکور 94

نقد سوال 194 زیست شناسی :

گزینه های 1 ، 2 و 4 قطعا نادرست هستند ولی توجیه صحت گزینه 3 دارای اشکال می باشد بدین صورت که :

 منظورطراح ازهرسلول هاپلوئیدی موجود در لوله اسپرم ساز باید یکی از این سلول ها باشد :

 1– اسپرم نابالغ  ( n= 23 کروموزوم ها مضاعف )

2 – اسپرم تمایز نیافته  ( n = 23 کرومزوم ها غیر مضاعف )

3 – اسپرم ( n = 23  کرومزوم ها غیر مضاعف )

شاید بتوان در توجیه صحت گزینه 3 گفت که : در کتاب درسی آمده است " دو هورمون که توسط هیپوفیز پیشین ترشح می شوند ، اعمال بیضه ها را تنظیم می کنند " و از طرفی یکی از اعمال بیضه ها تولید سلول های اسپرم است ، و در مسیرتولید اسپرم درون لوله اسپرم ساز ،ابتدا سلول های اسپرم نابالغ ، تحت تاثیرهورمون FSH وتستوسترون ( که خود تحت تاثیر LH ترشح می شود ) به اسپرم تمایز نیافته و سپس اسپرم تمایزنیافته ، تحت تاثیرهورمون FSH وتستوسترون به اسپرم تمایز می یابند ، ولی یک سوال همچنان باقی می ماند وسوال این است که در کتاب درسی هیچگونه اشاره ای به تاثیر هورمون های هیپوفیزی بر روی اسپرم ها ، درون لوله های اسپرم ساز نشده است و ادامه بلوغ اسپرم ها را ( احتمالا توانایی حرکت آنها ) درون اپی دیدیم معرفی می کند .

سوال 205 :
الف - دلیل درست بودن گزینه 1 شاید این باشد که طراح محترم ، لنفوسیتها را دو نوع B و T در نظر گرفته و اینگونه تحلیل می کند که لنفوسیت B بطور غیرمستقیم از طریق تولید پادتن بوسیله پلاسموسیت ها فعالیت ماکروفاژ ها را افزایش می دهد و لنفوسیت T هم به طور غیر مستقیم ازطریق تولید T کشنده .
از طرفی چون T کشنده باعث مرگ سلول های سرطانی و یا سلول های آلوده به ویروس می شود و این سلول ها را منهدم می کند ، زمینه را برای فعالیت ماکرو فاژها در پاکسازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده فراهم می کند .
ب – دلیل غلط بودن گزینه 4 هم این است که از دو خط دفاع غیر اختصاصی فقط در خط دوم انواعی از سلول های خونی نقش دارند و در خط اول نقشی ندارند .

 

/ 0 نظر / 89 بازدید