نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۲)

ش4-2 و 3-2 : الف) در موقع پتانسيل استراحت پمپ سديم پتاسيم فعال مي باشد ولي كانالهاي دريچه دار سديمي و پتاسيمي غير فعال مي باشند ب) در شروع پتانسيل عمل پمپ سديم –پتاسيم و كانالهاي دريچه دار پتاسيمي غير فعالند و در عوض كانالهاي دريچه دار سديمي فعالند . ج) در ادامه پتانسيل عمل پمپ سديم  - پتاسيم و كانالهاي دريچه دار سديمي غير فعالند و در عوض كانالهاي دريچه دار پتاسيمي فعالند . د) ميزان پتانسيل آرامش حدود  65 - هزارم ولت است در موقع پتانسيل عمل تا 40+ نيز بالا مي رود . ه) منحني پتانسيل عمل داراي دو بخش بالا رو و پايين رو مي باشد كه در بخش بالا رو كانالهاي پتاسيم بازند و كانالهاي سديمي بسته اند و در بخش پایین رو برعکس می باشد .

شكل 6-2 :الف) خروج انتقال دهنده عصبي از نورون پيش سينا پسي به روش اگزوسيتوز صورت مي گيرد . ب) در غشاء سلول پس سينا پسي گيرنده هايي شامل انواع كانال ها و پمپ ها وجود دارد كه اين گيرنده ها باعث تعيين نوع سينا پس مي شوند يعني اين كه مشخص مي كنند كه سينا پس تحريكي باشد يا مهاري.

قانون ديل ( dale law) : اين قانون بيان مي دارد كه يك نورون در تمامي سينا پس هاي خود همواره يك نوع انتقال دهنده عصبي آزاد مي كند ودر نتيجه مهاري يا تحريكي بودن سينا پس توسط انتقال دهنده هاي عصبي تعيين نمي شود بلكه اين امر توسط گيرنده هاي موجود در غشاي پس سيناپسي تعيين مي گردد . مثلاً استيل كولين آزاد شده از نورون حركتي در محل سينا پس با عضله مخطط تحريكي است ولي استيل كولين ازاد شده از عصب واگ يكي از اعصاب مغزي بر روي عضله قلب منجر به مهار فعاليت قلب مي شود .

9-2- : لوب ها بوياني در لوب پيشاني قرار دارند و ارتباط نزديكي با دستگاه ليمبيك دارند

11-2: الف ) بخش قرمز رنگ يك حفره يا سينوس خوني را نشان مي دهد كه در فضاي دروني سخت شامه قرار گرفته است . ب) نرم شا مه به سطح خارجي قشر مخ چسپيده است و همراه با آن چين خوردگي و بر آمدگي و شيار دارد .

12-2: الف ) در اين شكل پنچ سينا پس وجود دارد كه به ترتيب عبارتند از 1- سينا پس بين نورون حركتي و ماهيچه چهار سر جلوی ران  2- سينا پس بين نورون حركتي و ماهيچه عقب دو سرعقب ران 3- سينا پس بين نورون حسي ( انتهاي اكسون نورون حسي )با نورون رابط  4- سينا پس بين نورون حسي با نورون حركتي ماهيچه جلوي ران (ماهيچه چهار سر )5- سينا پس بين نورون رابط با نورون حركتي ماهيچه عقب ران (دو سر عقب ران ) ب) همانطور كه در اين شكل ديده مي شود در بخش جسم خاكستري نخاع سه سيناپس وجود دارد كه دوتا تحريكي و يكي مهاري است ، دوتاي تحريكي شماره 3و4 در بالا و مهاري شماره 5 مي باشد

/ 1 نظر / 39 بازدید
بابک اسماعيلی

... آنچه از هم نسلان من قرار است با قی بماند نمی دانم چیست ........