نکات شکل هاي زيست پيش دانشگاهی ( شماره ۵)

21-5 : الف ) فرمول کروموزومی الاغ 2n=62   و فرمول کروموزومی اسب 2n=64   می باشد .

ب ) پدر قاطر هم الاغ می تواند باشد و هم اسب بدین معنی که معمولا ً حاصل آمیزش اسب ماده و الاغ نر را قاطر و حاصل آمیزش اسب نر و الاغ ماده را hinny (قاطر کوچک)می گویند .

ج ) از آنجا که قاطر 63 کروموزوم دارد و اکثر این کروموزومها هم با هم همولوگ نیستند ( چون 22 کروموزوم از اسب است و 21 کروموزوم از الاغ ) لذا قاطر در سن بلوغ توانایی تشکیل تتراد در تقسیم میوزرا نداد و لذا گامت تولید نمی کند و عقیم است .

24-5 : با مقایسه این دو شکل به نظر می رسد که احتمالا آب دائمی جاری در وسط این دره به عنوان یک مانع جفرافیایی عمل می کند و باعث جدایی تولید مثلی دو گونه ی سنجاب شده است .

فصل ((8)) 

 شکل 1-8 :الف ) بسیاری از زنجیره ای غذایی را می توان به شکل زیر نشان می دهد .

گوشتخواران                    گیاهخواران                     گیاهان سبز

ب ) گیاهان سبز علاوه بر فتوسنتز توانایی تنفس سلولی را هم دارند در حالیکه گیاهخواران و گوشتخواران قادر به فتوسنتز نبوده و فقط تنفس سلولی انجام می دهند .

ج ) میزان انرژی از گیاهان سبز تا گوشتخواران مرتب کاهش می یابد (هرم انرژی)

شکل 2 – 8 : الف ) نشاسته درحضورآنزیم ها و با آزاد کردن انرژی به صورت گرما به واحدهای سازنده اش یعنی گلوکز (C6 H12O6) تبدیل می شود .

ب ) گلوکز در حضور آنزیم ها تجزیه می شود و ضمن این تجزیه علاوه بر اینکه مقداری از انرژی به صورت گرما آزاد می شود ، بخشی از انرژی هم به صورت ATP ذخیره می شود .

شکل 3-8 : الف ) آزاد شدن انرژی از ATP و تبدیل آن ADP یک واکنش هیدرولیز می باشد .

ب ) منظوراز pi یعنی فسفات غیر آلی یا معدنی که i از ابتدای کلمه inorganic گرفته شده است.

شکل 4-8 : الف ) واکنش های مرحله (1)و(2) فتوسنتز در غشاء تیلاکلوئید انجام می شود. تشکیل NADPH,ATP درون غشاء تیلاکلوئید انجام می شود  ولی در بستره مصرف می شوند.

ب ) واکنش های مرحله (3) فتوسنتز هم درون بستره کلروپلاست انجام می شود .

شکل 5-8 : الف ) کمترین طول موج مربوط به نور بنفش و بیشترین طول موج مربوط به نور قرمز می باشد .

ب ) بیشترین انرژی را طول موج بنفش و کمترین انرژی را طول موج قرمز دارد .

شکل 7-8 : الف ) آنزیم تجزیه کننده آب درون فضای تیلاکوئیدی و در مجاورت فتوسیستم دو  قرار دارد .                  

 شکل6-8:الف)همۀ رنگریزه های فتوسنتزی (کروفیلa،b و کارتنوئید ها)در طول موج 500- 400نانوتمرحداکثر جذب را دارند .

ب)کمترین میزان جذب برای هر سه رنگیزه فوق در محدودۀ  600-500 نانومتر است.

ج) در محدودۀ700-600 نانومتر جذب توسط کلروفیل a از کلروفیل b  بیشتر و جذب توسط کار تنوئیدها صفر است .

د)در محدودۀ 500-400 نانومتر جذب توسط کلروفیلb  از کلروفیل a و کارتنوئید ها بیشتر است .

شکل 8-8 :الف )انواع زنجیره های انتقالی الکترون عبارتند از 1- زنجیره اول که بین فتو سیستم دو و فتو سیستم یک است و درساخته شدن نوری ATPنقش دارد و الکترون ها را از فتو سیستم دو به فتوسیستم یک می رساند .

2- زنجیرۀ دوم که بین فتو سیستم یک و  NADP+ قرار دارد و الکترون های آزاد شده از فتو سیستم یک را به NADP+ می رساند .

ب)در زنجیرۀاول سه ملکول ناقل الکترون وجود دارد و در زنجیره دوم یک ناقل الکترون وجود دارد .(پمپ غشایی خود یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون اول می باشد .

ج)پروتئین دارای فعالیت ATP سازی خارج از زنجیره های انتقال الکترون قرار دارد .

د) پمپ غشایی با انتقال فعال کار خود را انجام می دهد و پروتئینی که دارای فعالیت ATP سازی است با انتشار تسهیل شده کار خود را انجام  می دهد . 

 هـ ) شیب غلظت یون هیدروژن که بر اثر فعالیت پمپ غشایی در دو طرف غشاء تیلا کوئیدی ایجاد شده است در خود انرژی ذخیره دارد ،درست مثل آبی که در پشت یک سد جمع شده باشد و دارای انرژی پتانسیل ذخیره فراوانی است .

/ 1 نظر / 55 بازدید
بختیاری

سلام.خستگي به دور باد! كجاييد ؟ديگه مطلب نمي دهيد! راجع به مجل توليد ATP و NADPHدر فتوسنتز من هم با شما هم عقيده ام ولي عده اي از همكاران و همين طور در منابع مختلف نظرات ديگري است لذا طي پست: http://shahri.blogfa.com/post-787.aspx در اين مورد مطلبي به وبلاگ برده ام ، نظر دهي شما مزيد امتنان است.سالم و پايدار باشيد.