نکات شکل هاي زيست ۲ (شماره ۱۰ )

شكل 7-10: الف )  آزمايش رديف اول از سمت راست (شكستن شب ،نيمه شب) در اواخر پاييز انجام شده است و همانطور كه ملاحظه مي كنيد وجود يك فلش نوري اثر مثبت بر روي گياه روز بلند (گل دهي ) و اثر منفي بر روي روز كوتاه (عدم گل دهي )دارد.

ب) فلاش نوري يا آذرخش نوري با شدت سه لوكس به مدت چند ثانيه مي باشد . نور خورشيد حدود هزار لوكس و نور ماه حدود 5 لوكس مي باشد .

شكل 11-1 :الف) ويژگي هاي جانوران تخم گذار : 1- لقاح مي تواند داخلي (پرندگان ) يا خارجي ( ماهي ها و دوزيستان ) باشد .

2- در لقاح خارجي تخمك لقاح نيافته از بدن مادر خارج مي شود در حالي كه در لقاح داخلي تخم خارج مي شود .

  3- رشد جنين در درون تخم خارج از بدن مادر صورت مي گيرد .

 4- مادر ممكن است بعد از تخم گذاري روي تخم بخوابد ( پرندگان ) يا نه ( لاك پشت ها )

 5- هيچ نوع ارتباط غذايي بين جنين درون تخم و بدن مادر وجود ندارد .

 6- جفت تشكيل نمي شود .

 ب) ويژگي هاي جانوران زنده زا : 1- لقاح داخلي است  2- رشد ناقص درون بدن مادر صورت مي گيرد  3- رحم ابتدايي  وجود دارد

 4- واژن ( اندام دريافت كننده آلت تناسلي نر ) وجود دارد 

5- نوزاد نارس به دنيا مي آيد

 6- رويان به وسيله پوشش يا غشاء ي تخم احاطه شده است

  7- در حالت معمول يا تيپيك زنده زايي ارتباط غذايي بين مادر و جنين وجود ندراد و جنين به طور كامل از اندخته غذاي درون تخم تغذيه مي كند .

 8- نوزادها در داخل بدن مادر از تخم خارج مي شوند و نوزاد نارس به دنيا مي آيد .

9- مثال : برخي مارها و عقربها  .( كانگورو و واپا سوم را هم ميتوان زنده را به حساب آورد ) ( كتاب راهنماي معلم )

ج) ويژگي هاي جانوران بچه زا :1- رحم پيشرفته وجود دارد و جنين غذاي مورد نياز براي رشد خود را اغلب بوسيله اندامي به نام جفت از بدن مادر دريافت مي كند و غشاي تخم وجود ندارد .

 2- نوزاد به دنيا مي آيد

 3- لقاح داخلي است .

/ 0 نظر / 23 بازدید