نکات شکل هاي زيست پيش دانشگاهی ( شماره ۴)

شکل 6-5:الف )هیراکوتریوم یاائوهیپوس : 1- حدود50میلیون سال پیش زندگی می کرد.

2- کوتاه قد بود (حدود 4/0متر)وساکن جنگل بودومی توانست لابه لای درختان جنگل مخفی شود.

3- درنمودارروبروی هیراکوتریوم همانطورکه می بینیم قسمت اعظم نمودارمربوط به هیراکوتریوم وبخش کوچکی ازآستانه بالامربوط به مریکیپوس است .

ب)مریکیپوس :1- اسبی بااندازه متوسط (حدودیک متربلندی ) داشت 2- حدود25میلیون سال پیش زندگی می کرد.

3- به دلیل جثه بزرگتروسرعت زیادترقادربه زندگی درمحیط های علفزاری هم بود .

4- درنمودارروبروی مریکیپوس می بینیم که بخش اعظم نمودار(بخش میانه ) مریکیپوس اشغال کرده است و دو اسب دیگر یکی درآستانه بالا(اکوئوس) و دیگری درآستانه پائین(هیراکوتریوم) در اقلیت قراردارند .

ج)- اکوئوس : 1- اسب امروزی با اندازه ای حدود 6/1 متر

 2 - ساکن علفزارها و به دلیل اندازه بلند وسرعت زیاد قادربه محافظت ازخود می باشد .

3- درنمودار روبروی اکوئوس می بینیم که بخش میانه وآستانه بالارا اکوئوس وآستانه پا ئین را مریکیپوس تشکیل می دهد .

شکل 8-5 : خرنچنگ نعل اسبی با نام علمی limulus sp ، یعنی تنها یک جانداراست که هم معرف جنس است وهم معرف گونه وچون یک جنس ویک گونه است به جای نام گونه ازعلامت sp که مخفف species (گونه ) است استفاده می شود.

شکل13-5: الف ) کراسینگ اور فقط در طول پروفازمیوزیک صورت می گیردودرمتافازادامه نمی یابد وبنابراین موقعی که کروموزومها وارد متافاز می شوند عملا ً ازهم جدا شده اند ودیگرازطول به هم اتصال ندارند .

ب ) هر چه فاصله دوژن پیوسته از یکدیگر بیشتر باشد احتمال جدا شدن آنها در ضمن فرآیند کراسینگ اور بیشتر است .

ج ) در رابطه با ژن های پیوسته دو حالت برای فردی با ژنوتیپ AaBb  امکان پذیر است :

1.        اگر دو آلل غالب بر روی یک کروموزوم و دو آلل مغلوب بر روی کروموزوم هومولوگ آن باشند می گویند حالت سیس است .

2.       اگر یک آلل غالب و یک آلل مغلوب با هم بر روی یک کروموزوم و آلل غالب و مغلوب دیگر با هم روی کروموزوم همولوگ باشد این حالت را ترانس می گویند .

د) در صورتیکه احتمال وقوع کراسینگ اور 100% باشد ، احتمال تشکیل گامتهای نوترکیب 50 % خواهد بود .

شکل 15 -5 : الف ) در این مثال دو گونه از یک جنس پروانه ها مورد مطالعه قرار گرفته است :

1- گونه سمی واقعی 2 - گونه غیر سمی که خود این گونه غیر سمی دارای دو زیر گونه می باشد .  زیر گونه مقلد و  زیر گونه غیر مقلد .

ب ) در این مثال انتخاب وابسته به فراوانی باعث حفظ تنوع در پروانه های گونه غیر سمی می شود (منظور از تنوع در اینجا پروانه های مقلد و غیر مقلد می باشد )

18 – 5 : زمانی که یک حشره شب تاب ماده نوری را از نرهم گونه خود می بیند بوسیله زنش های نوری خودش به آن پاسخ می دهد و در نتیجه نر و ماده هم گونه به هم نزدیک می شوند و آمیزش می کنند .

19 – 5 : الف ) قورباغه های گونه های 1و2و3 در بخش هایی از زمان فعالیت تولید مثلی خود هم پوشانی دارند ودر نتیجه امکان آمیزش بین آنها وجود دارد . ب ) جدایی زمانی تولید مثلی بین گونه های 1 و 2 و3 با گونه های 4 و5 کامل است و با هم هیچ نوع هم پوشانی ندارد . ج ) قورباغه های گونه های 4 و 5 نیز هم پوشانی زمانی دارند و لذا امکان آمیزش بین آنها وجود دارد . د ) وزغ ها نسبت به قورباغه ها پوست زبرتری دارند و وابستگی کمتری به آب دارند و به راحتی در خشکی زندگی می کنند در صورتیکه قورباغه ها بیشتر نزدیک آب زندگی می کنند .هـ ) فعالیت جنسی قورباغه ها عمدتا در نیمه اول سال (فصلهای بهار و تابستان می باشد) .

 

/ 5 نظر / 89 بازدید
جليليان

با سلام و خسته نباشيد به یاد دارم در درس گیاه شناسی اگر گونه جاندار نامعلوم بود از sp استفاده می شد با توجه به اینکه شما بیوسیستماتیک خوانده اید ایا در دنیای جانوری فرق می کند یا اینکه در اینجا استثنا وجود دارد ؟ در ارتباط با خرچنگ های نعل اسبی در کتاب جانورشناسی هيکمن نوشته شده که دارای سه جنس و پنج گونه هستند ۱ ـ Limulus limus و ... این مطلب در کتاب بیولوزی جانسون نیز قید شده است منتظر راهنمایی شما هستم باتشکر

کامران دوستکام

• The abbreviation "sp." (zoology) or "spec." (botany) is used when the actual specific name cannot or need not be specified. The abbreviation "spp." (plural) indicates "several species". For example: "Canis sp.", meaning "one species of the genus Canis".

پوربهشت

سلام بسیار عالی بود اولین بار بود مراجعه میکردم به عمل کار برآید به سخن دانی نیست .

رها

سلام میشه خلاصه هر فصل هم در این جا باشه خواهشا[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]