نکات شکلهای زيست ۲ ( شماره ۶)

شكل 2-7 : در اين شكل در مسير اسپرم سازي فرمول كروموزومي سلول ها را مي توان به صورت زير نوشت . 

 1-   سلول زاينده اسپرم در مرحله G1 : 46 =2n و كروموزومها تك كروماتيدي

   2-  سلول زاينده اسپرم در مرحله G2  : 46 = 2n و كروموزومهاي دوكروماتيدي (مضاعف )  

 3-اسپرم نابالغ : 23= n و كروموزوم هاي دوكروماتيدي

 4-اسپرم تمايز نيافته : 23 = n و كروموزومهاي تك كروماتيدي

5- اسپرم : 23 =n و كروموزومها تك كروماتيدي

- مسير تخمك سازي : 1- سلول زاينده تخمك در مرحله G1 : 46 =2n و كروموزوم ها تك كروماتيدي

 2- سلول زاينده تخمك در مرحله G2: 46 = 2n و كروموزومها دوكروماتيدي3

- تخمك نابالغ و نخستين گويچه قطبي : 23 = n و كروموزومها دوكروماتيدي5

- تخمك بالغ : 23 = n و كروموزومها تك كروماتيدي .

شكل 3-7 : الف ) كاريوتيپ مربوط به دختر يا زن مبتلا به نشانگان داون را نشان مي دهد بايد توجه داشت كه كروموزوم هاي جنسي زن ( xx) به صورت جدا در منتهي اليه سمت چپ رديف چهارم از بالا نشان داده شده اند پس بنابراين اگر جفت ‌xx را جفت 23 در نظر بگيريم آنگاه با شماره دادن به جفت كروموزومهاي مضاعف همولوگ از بالا به پايين و از چپ به راست مي بينيم كه شماره 21 بجاي يك جفت داراي سه كروموزوم هومولوگ مي باشد (سندروم داون )

ب) كودك مبتلا به داون كه در پايين نشان داده شده است به ظاهر يك پسر مي ماند ، شايد هم يك دختري با موي پسرانه !! شايد هم عكس مربوط به برادر دختري است كه كاريو تيپش در بالا نشان داده شده است !!!   (( كشف مهم )).

شكل 5-7 :الف ) فرايندي كه باعث تبديل مرحله ديپلوئيدي به هاپلو ئيدي مي شود تقسيم ميوز است و فرايندي كه باعث تبديل مرحله ها پلوئيدي به ديپلوئيدي مي شود ، همجوشي است . ب) سلول هاي هاپلوئيد حاصل از ميوز را مي توان هاگ يا اسپور در نظر گرفت كه با تقسيم ميتوز مي توانند افراد پر سلولی هاپلوئيد را ایجاد کنند .

ج) بخش هاي تشكيل دهنده مرحله ها پلوئيدي عبارتند از : 1- هاگ ها 2- افراد پر سلولي 3- گامتها

د) تنها نماينده يا بخش چرخه زندگي ديپلوئيدي ، زيگوت يا سلول تخم است .

ه ) مقايسه هاگ (اسپور ) با گامت : الف ) شباهت :هر دو سلول هاي پلوئيد مي باشند  ب) تفاوت : هاگ قدرت رويش ( تكثير ) يا تقسيم ميتوز دارد ولي قدرت لقاح ندارد در حاليكه گامت قدرت لقاح دارد ولي قدرت تقسيم ندارد . و) بيشتر چرخه زندگي در مرحله هاپلوئيدي است .

/ 0 نظر / 14 بازدید