بررسی سوال 190 زیست شناسی – کنکور 94

تذکر : پیشاپیش از طولانی بودن مطلب عذر خواهی می کنم ولی فکرمی کنم ارزش خواندن داشته باشد .

سوال : در تار ماهیچه اسکلتی یک فرد خرد سال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد ؟

1 – مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی

2 – تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف

3 – بوجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونو ساکارید

4 – فرایند تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول

الف – در نگاه اول به نظر می رسد که گزینه 4 پاسخ صحیح است چون در کتاب زیست شناسی سوم تجربی تا چاپ 89 صفحه 125 نوشته شده بود که : " گاهی هسته سلول چند بار تقسیم می شود و منجر به سیتوکینز نمی شود . در این حالت ساختاری چند هسته ای بوجود می اید مانند سلول های ماهیچه مخطط پس از مراحل جنینی . " ولی این بخش از کتاب از چاپ سال 90 حذف شده است !

ب – احتمالا دلیل حذف بخش فوق از کتاب درسی نادرست بودن آن بود و علت چند هسته ای بودن تار ماهیچه مخطط را اینگونه توضیح می دهند که :

1 – سلول های چند هسته ای ماهیچه مخطط ، از یکی شدن سلول های مزانشیمی رویانی به نام میوبلاست بوجود می آیند . ( بافت شناسی پایه  جان کوئیرا، ص 236 )

2 - چند هسته ای بودن سلولهای ماهیچه مخطط به علت اتصال میوبلاستها (سلولهای اجدادی عضلانی جنینی) به یکدیگر است. منبع: بافت شناسی پایه دکتر محمد رخشان صفحه292  
 

ب – اگر دلایل 1 و 2 در بالا را قبول کنیم ظاهرا هیچ دلیلی برای نادرست بودن گزینه های 1 و 2 نداریم مگر آنکه طراح محترم از کتاب چاپ 89 و قبل تر استفاده کرده باشد !

ج – البته اگر بتوانیم اصطلاحات کروموزوم و کروماتید را برای باکتری استفاده کنیم طبق نظریه درون همزیستی می توان کروموزوم و کروماتید میتوکندری را برای صحت گزینه های 1 و 2 استفاده کرد چون میتوکندری ها در تار ماهیچه مخطط قدرت تقسیم دوتایی دارند ( عجب کشف بزرگی ! )

د – البته سوالات مبهم دیگری هم در این کنکور وجود دارد که اگر فرصت شد در رابطه با آنها هم مطالبی خواهم آورد .

 

/ 0 نظر / 754 بازدید