نکات شکلهای زيست ۱ ( شماره ۹)

شكل 6-7: الف) بزرگ سياهرگ زيرين خون اندام هاي نواحي پايين قلب و بزرگ سياهرگ زبرين خون اندام هاي بالای قلب را به دهليز راست وارد مي كند  ب) چهار سياهرگ ششي وجود دارد كه هر چهارتا وارد دهليز چپ مي شوند .

شكل 9-7 :در اين شكل دو نمودار نشان داده شده است كه نمودار بالایي يك كارديوگرام (تكان ماهيچه اي ) بطني را نشان مي دهد كه در قلب جانوران صورت مي گيرد و در انسان عملي نيست – محور عمودي در اين نمودار مقدار انقباض را بر حسب سانتي متر نشان مي دهد و محور افقي زمان را نشان مي دهد .

-      همانطور كه در شكل نشان داده شده است اين نمودار داراي سه بخش است 1- زمان نهفته (بخش مسطح ) 2- زمان انقباض (بخش بالا رو)   3-زمان استراحت(بخش پايين رو)

-      ب)نمودار پاييني يك الكتروكارديوگرام را نشان ميدهد كه محور عمودي مقدار پتانسيل ثبت شده بر حسب ميلي ولت را نشان مي دهد و محور افقي زمان را نشان مي دهد .

-         ج)بيشترين پتانسيل ثبت شده مربوط به موج R   و كمترين پتانسيل مربوط به موج S   مي باشد  .

-      شكل12-7: همانطور كه در شكل نوشته شده است در همه مويرگ ها ي بدن به جز مويرگ هاي كليه روزانه 20 ليتر تراوش صورت مي گيرد كه 17 ليتر آن دوباره جذب مي شود و به خون بر مي گردد و 3 ليتر آن وارد سيستم لنفي مي شود در حاليكه در مويرگ هاي كليه ميزان تراوش  حدود 180 ليتر كه حدود 5/1 ليتر آن بصورت ادرار دفع مي شود .

-         شكل17-7 : الف) لنفوسيتها تقريبا به اندازه گويچه قرمز هستند با هسته درشت مدور و تيره  كه مقدار كمي سيتو پلاسم دارند.

-         ب)مونوسيتها:اندازه اين سلولها تقريبا دو برابر يك گلبول قرمز است معمولا هسته U شكل دارند.

-         ج)نوتروفيل ها: هسته اين سلولها سه تا پنج قطعه اي است.

-         د)ائوزينوفيل ها: هسته دو قطعه اي و آشكار دارند.

 

شكل 18-7 : در اين شكل سه مرحله اصلي مكانيسم شيميايي انعقاد خون نشان داده شده است .

مرحله اول : ايجاد زخم در ديواره رگ خوني باعث برخورد پلاكت ها به بافت پيوندي مي شود كه در نتيجه پلا كت ها و سلول هاي آسيب ديده ماده اي به نام ترومبوپلاستين ترشح مي كنند كه اين ترمبو پلاستين به همره كلسيم و ساير فاكتور هاي انعقادي كه در پلاسما موجودند باعث راه اندازي مرحله دوم مي شوند

مرحله دوم : در حضور يون كلسيم و ترمبوپلاستين ، پروترومبين كه يك پروتئين پلاسمايي و غير فعال است به ترومبين كه شکل فعال آن است تبديل مي شود .

مرحله سوم : در حضور ترومبين ، فيبرينوژن محلول در پلاسما به صورت رشته هاي فيبرين نامحلول در مي آيد و لخته تشكيل مي شود در حقيقت لخته حاصله درزير ميكروسكوپ تعدادي رشته در هم را نشان مي دهد كه توليد يك شبكه تور مانند را كرده اند . سلولهاي خوني به ويژه گلبولهاي قرمز وپلاكت ها به منافذ اين شبكه مي چسپند و از خروج خون جلوگیری می کنند (درست مانندیک صافی که منافذان بوسیله اجسامی پر شده باشد).

 

/ 0 نظر / 28 بازدید